Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » ABESE SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

ABESE SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

Kur’ân-ı Kerim » ABESE.
80/ABESE-1: Abese ve tevellâ. (Meâlleri Kıyasla)
Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi).
80/ABESE-2: En câehul a’mâ. (Meâlleri Kıyasla)
Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi (sebebiyle).
80/ABESE-3: Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ. (Meâlleri Kıyasla)
Ve sen bilemezsin, umulur ki böylece o tezkiye olur.
80/ABESE-4: Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ. (Meâlleri Kıyasla)
Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir.
80/ABESE-5: Emmâ menistagnâ. (Meâlleri Kıyasla)
Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.
80/ABESE-6: Fe ente lehu tesaddâ. (Meâlleri Kıyasla)
Oysa sen, ona yöneliyorsun.
80/ABESE-7: Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ. (Meâlleri Kıyasla)
Ve onun tezkiye olmamasında, senin üzerinde bir sorumluluk yoktur.
80/ABESE-8: Ve emmâ men câeke yes’â. (Meâlleri Kıyasla)
Halbuki sana koşarak gelen kimse.
80/ABESE-9: Ve huve yahşâ. (Meâlleri Kıyasla)
Ve o huşû duyuyor.
80/ABESE-10: Fe ente anhu telehhâ. (Meâlleri Kıyasla)
Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.
80/ABESE-11: Kellâ innehâ tezkirah(tezkiratun). (Meâlleri Kıyasla)
Hayır, muhakkak ki O (Kur’ân), bir Zikir’dir (Öğüt’tür).
80/ABESE-12: Fe men şâe zekerah(zekerahu). (Meâlleri Kıyasla)
Artık dileyen kimse, O’nu zikreder (O’ndan öğüt alır).
80/ABESE-13: Fî suhufin mukerrameh(mukerrametin). (Meâlleri Kıyasla)
O (Kur’ân), mükerrem (şerefli) sayfalardadır.
80/ABESE-14: Merfûatin mutahherah(mutahheratin). (Meâlleri Kıyasla)
Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış (sayfalardadır).
80/ABESE-15: Bi eydî seferah(seferatin). (Meâlleri Kıyasla)
Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.
80/ABESE-16: Kirâmin berarah(beraratin). (Meâlleri Kıyasla)
Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).
80/ABESE-17: Kutilel insânu mâ ekferah(ekferahu). (Meâlleri Kıyasla)
İnsan kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), o ne kadar çok nankör.
80/ABESE-18: Min eyyi şey’in halakah(halakahu). (Meâlleri Kıyasla)
(Allah) onu hangi şeyden yarattı?
80/ABESE-19: Min nutfeh(nutfetin), halakahu fe kadderah(kadderahu). (Meâlleri Kıyasla)
Nutfeden (bir damladan onu yarattı), sonra da ona kader tayin etti (gelişimini (DNA’larını) programladı ve ömür tayin etti).
80/ABESE-20: Summes sebîle yesserah(yesserahu). (Meâlleri Kıyasla)
Sonra yolu ona kolaylaştırdı.
80/ABESE-21: Summe emâtehu fe akberah(akberahu). (Meâlleri Kıyasla)
Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu.
80/ABESE-22: Summe izâ şâe enşerah(enşerahu). (Meâlleri Kıyasla)
Sonra onu dilediği zaman neşredecek (diriltecek).
80/ABESE-23: Kellâ lemmâ yakdı mâ emerah(emerahu). (Meâlleri Kıyasla)
Hayır, (insan Allah’ın) ona emrettiği şeyi kada etmedi (yerine getirmedi).
80/ABESE-24: Felyanzuril insânu ilâ taâmih(taâmihî). (Meâlleri Kıyasla)
İşte insan yemeğine baksın.
80/ABESE-25: Ennâ sabebnel mâe sabbâ(sabben). (Meâlleri Kıyasla)
Biz, suyu nasıl akıttıkça akıttık.
80/ABESE-26: Summe şekaknel arda şakkâ(şakkan). (Meâlleri Kıyasla)
Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki.
80/ABESE-27: Fe enbetnâ fîhâ habbâ(habben). (Meâlleri Kıyasla)
Böylece orada taneler yetiştirdik.
80/ABESE-28: Ve ineben ve kadbâ(kadben). (Meâlleri Kıyasla)
Ve üzümler ve yoncalar.
80/ABESE-29: Ve zeytûnen ve nahlâ(nahlen). (Meâlleri Kıyasla)
Ve zeytinler ve hurmalar.
80/ABESE-30: Ve hadâika gulbâ(gulben). (Meâlleri Kıyasla)
Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler.
80/ABESE-31: Ve fâkiheten ve ebbâ(ebben). (Meâlleri Kıyasla)
Ve meyveler ve mer’alar (otlaklar).
80/ABESE-32: Metâan lekum ve li en’âmikum. (Meâlleri Kıyasla)
Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak (faydalanmanız için).
80/ABESE-33: Fe izâ câetis sahhâh(sahhâtu). (Meâlleri Kıyasla)
Fakat o sahha (sağır edici büyük gürleme) geldiği zaman.
80/ABESE-34: Yevme yefirrul mer’u min ehîh(ehîhi). (Meâlleri Kıyasla)
O gün kişi kardeşinden kaçar.
80/ABESE-35: Ve ummihî ve ebîh(ebîhi). (Meâlleri Kıyasla)
Ve annesinden ve babasından.
80/ABESE-36: Ve sâhıbetihî ve benîh(benîhi). (Meâlleri Kıyasla)
Ve eşinden ve oğlundan (kaçar).
80/ABESE-37: Li kullimriin minhum yevmeizin şe’nun yugnîh(yugnîhi). (Meâlleri Kıyasla)
Onların hepsinin, o gün (izin günü), kendilerini meşgul eden bir şe’ni (işi başından aşan bir hali) vardır.
80/ABESE-38: Vucûhun yevmeizin musfirah(musfiratun). (Meâlleri Kıyasla)
O gün (izin günü) parlayan yüzler vardır.
80/ABESE-39: Dâhıketun mustebşirah(mustebşiratun). (Meâlleri Kıyasla)
Müjdelenmiş gülen yüzler (vardır).
80/ABESE-40: Ve vucûhun yevmeizin aleyhâ gaberah(gaberatun). (Meâlleri Kıyasla)
Ve o gün (izin günü), üzeri tozlu (toza toprağa bulanmış) yüzler vardır.
80/ABESE-41: Terhekuhâ katerah(kateratun). (Meâlleri Kıyasla)
Onu bir karanlık kaplar.
80/ABESE-42: Ulâike humul keferetul fecerah(feceratu). (Meâlleri Kıyasla)
İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.

Yorum yapın