ALLAHIN 99 İSMİ (ESMA-ÜL HÜSNA) VE ANLAMI

0


“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

 

Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

 

esmaulhusna

İSMİ CELİL

ANLAMI

TESBİH ADEDİ

TESBİH NİYETİ

Er- RAHMÂN

Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

günde 298

Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM

Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

günde 258

Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK

Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.

günde 90

Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- KUDDÛS

Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz

günde 170

Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

Es- SELÂM

Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren

günde 131

Korkulan herşeyden korunmak

El- MÜ’MİN

Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatan

günde 137

Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN

Gözeten ve Koruyan

günde 145

İnsanların düşüncelerini anlar
korunur

El- AZÎZ

Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip

günde 94

Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR

Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan

günde 206

istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR

Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

günde 662

İzzete ve refaha nail olmak

El- HALÎK

Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var eden

günde 731

İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ’

Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan

günde 214

İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

El- MUSAVVİR

Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren

günde 336

Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR

Mağrifeti pek çok

günde 1281

Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- KAHHÂR

Herşeye her istediğini
yapacak şekilde galip
ve hakim olan

günde 306

Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB

Her türlü nimeti devamlı bağışlayan

günde 14

Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK

Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden

günde 308

Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH

Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran

günde 489

Maddi manevi hayırlar için

El- ALÎM

Her şeyi çok iyi bilen

günde 150

ilim zenginliği için

El- KÂBID

Sıkan, Daraltan

günde 903

Zalimin zülmünden kurtulmak için

El- BÂSIT

Açan, Genişleten

günde 72

İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- HÂFID

Yukardan aşağıya indiren alçaltan

günde 1481

Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ

Yukarı kaldıran, yükselten

günde 351

İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ

İzzet veren, ağırlayan

günde 117

Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- MÜZİL

Zillete düşüren, hor ve hakir eden

günde 770

Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ’

Herşeyi iyi işiten

günde 180

Duaların kabulu için

El- BASİR

Her şeyi iyi gören

günde 112

Acziyetin kalkması için

El- HAKEM

Hükmeden, hakkı yerine getiren

günde 68

Haklı davasını kazanması için

El- ADL

Çok Adaletli

günde 104

Adaletli olmak için

El- LÂTÎF

En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

günde 129

Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- HABÎR

Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar

günde 812

Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren

günde 88

Ahlak ve hilim güzelliği için

El- AZİM

Çok Azametli

günde 1020

Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

El- ĞAFÛR

Affı ve mağfireti pek çok

günde 1286

Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

Eş- ŞEKÛR

Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren

günde 526

Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY

Pek yüce, Pek yüksek

günde 110

Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- KEBİR

En büyük, pek büyük

günde 232

Hürmet görmek için

El- HAFIZ

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan

günde 998

Nefsinin ve malının korunması için

El- MUKÎT

Her yaratılmışın gıdasını,
azığını veren

günde 550

Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB

Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiği herşeyin hesabını bütün
detayları ile bilen

günde 80

Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL

Celalet ve Ululuk sahibi

günde 5329

Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM

Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

günde 270

Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB

Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden

günde 312

Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

El- MUCİB

Kendisine dua edenlerin isteklerini veren

günde 3025

Duaların kabul olunması için

El- VASİ’

İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar

günde 137

Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- HAKÎM

Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

günde 6084

İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- VEDÛD

Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

günde 400

Herkesin sevgisini kazanmak

El- MECÎD

Şanı büyük ve yüksek

günde 3249

İzzet ve şerefin artması için

El-BÂİS

Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

günde 573

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD

Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır

günde 319

Şehid olmak, heybetli olmak için

El- HAK

Varlığı hiç değişmeden duran

günde 108

İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

günde 66

Allah’tan her türlü yardımı görmek için

El- KAVİY

Pek Güçlü

günde 116

Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN

Çok Sağlam

günde 500

Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- VELİY

Sevdiği kullarının dostu

günde 2116

Her işinde Allah’ın yardımı için

El- HAMİD

Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

günde 3844

Kazancın genişlemesi

El- MUHSÎ

Sonsuzda olsa tek tek
herşeyin sayısını bilen

günde 148

Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ

Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan

günde 57

Her işte muvaffak olmak için

El- MUÎD

Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

günde 124

Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ

Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren

günde 68

İşlerin başarılı olması için

El- MÜMÎT

Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

günde 490

Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY

Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

günde 324

Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KAYYÛM

Gökleri ve yeri, herşeyi tutan

günde 156

Allah’ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD

İstediğini istediği anda bulan

günde 196

Kaybedilen şeyi bulmak

El- MÂCÎD

Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

günde 48

Kazancın bolluğu için

El- VAHİD

Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK

günde 3669

İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Es- SAMED

İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

günde 134

Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR

İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

günde 305

İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

günde 744

Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM

İstediğini ileri geçiren, öne alan

günde 184

Daima yükselmek için

El- MUAHHİR

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

günde 847

Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL

İLK

günde 37

Her hayır işinde birinci olmak için

El- AHİR

SON

günde 801

Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR

Herşeyde görünen aşikar

günde1106

Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN

Herşeyden gizli

günde 62

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

El- VÂLİ

Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden

günde 47

Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLÎ

Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce

günde 551

Devletten istediğini elde etmek için

El- BERR

Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok

günde 202

Herhalde iyilik bulmak için

Et- TEVVÂB

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

günde 409

Tövbelerin kabulu için

El- MÜNTEKIM

Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

günde 630

Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV

Çok affeden

günde 156

Rızık bolluğu
Kalp huzuru

Er- RAÛF

Çok lütüfkar
Çok esirgeyen

günde 287

Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK

Mülkün ebedi sahibi

günde 212

mal ve kazanca zarar gelmez

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm

Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi

günde 1100

işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT

Bütün işlerini denk ve
birbirine uygun yerli yerinde yapan

günde 209

Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ’

İstediğini istediği zaman
istediği yerde toplayan

günde 114

Küsleri barıştırmak için

El- GANİY

Çok zengin ve herşeyden müstağni

günde 1060

Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ

İstediğini zengin eden

günde 1100

Geçim genişliği bol rızık

El- MÂNİ’

Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen

günde 161

Kaza beladan uzak olmak için

Ed- DÂRR

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

günde 1001

Zararlı kişinin kahrı için

En- NÂFİ’

Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan

günde 201

Hastalıktan uzak olur
hastaysa şifa bulur

En- NÛR

Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran

günde 256

doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

El- HÂDÎ

Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

günde 400

çocukların itaatkar olması için

El- BEDİ’

Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan

günde 86

Allah’ın yardımına nail olmak için

El- BÂKÎ

Varlığının sonu olmayan

günde 113

Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

El- VÂRİS

Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi

günde 707

Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

Er- REŞÎD

Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

günde 514

İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Es- SÂBÛR

Çok sabırlı

günde 298

Başladığı işi kolay bitirmek için

 

Paylaş:

Comments are closed.