Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Bibliyoterapi Nedir ?

0

Sayfanın içeriği ; bibliyoterapi nedir,bibliyoterapi nedir kpss,bibliyoterapi makalebibliyoterapi için önerilen kitaplar,bibliyoterapi hikayeleri,bibliyoterapi sunum,bibliyoterapi bölümü,bibliyoterapi soruları

Bibliyoterapi, doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturarak kişinin duygusal sorunların anlaşılabilmesinde, yaşama uyum sorunlarının ele alınmasında ve kişinin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine özgü gereksinimlerini tanıyabilmelerinde kullanılan bir tedavi yöntemidir.

    • Kişinin sorunlarıyla ilgili konularda okuyarak kendisine psikolojik yardım sağlama tekniği.
    • Genelde psikoloğa bir-iki kez giden kişilerin, psikoloğa gittim, elime bir kitap tutuşturup gönderdi gibi ifadeler kullanmasının altında yatan sebeptir.
    • Bu yöntemi kullanan bir kişi de phil jackson’dır. zamanında bryant ile shaq arasındaki gergin ego husumetini, ikisine de birer kitap vererek çözdüğü ve bu yolla şampiyonluğa ulaştığı rivayet edilmektedir.
    • Kitap terapisi.

  • Eski yunan’da bir kütüphanenin girişinde, kapıda yazılı cümle her şeyin özeti işte; “insanın ruhunun iyileştirildiği yer

Bibliyoterapi Makale

Özet

Bibliyoterapi, doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitab› buluşturmak olarak tan›mlanabilir.

Kitaplar›n psikolojik dan›şma sürecinde kullan›lmas› oldukça eski bir geçmişe dayan›r. Öyküyle okuyucunun kişiliği aras›nda dinamik bir ilişki kurulmas› ile başlayan bu süreç 3 evrede gerçekleşir.

(1) Özdeşim ve yans›tma,

(2) Ar›nma( katarsis),

(3) içgörü ve bütünleşme.

Bu evreler öncesinde uygulayıcılar için hazırlık ve kitap seçimi aşamalar› yer alır. Kolay bir yöntem gibi alg›lanmas›na karşın, bu yöntemi uygulayacak psikolojik dan›şman ve öğretmenlerin baz› yeterliklere sahip olmas›, hangi amaçlarla nas›l uygulanacağını iyi bilmesi , sınırlılıklar› dikkate almas› gereklidir.
Bu makalede, bibliyoterapi yönteminin kullan›m› ile öykülerin insan yaşam›ndaki yeri ve önemi
sunulmuştur.

Summary

Bibliotherapy as a counceling technique is, in short, a way of bringing together the right person
with the right book at the right time. Using books in psyhological counceling has a long history. Bibliotherapy starts when the reader catches the dynamic relationship between the story and his/her personality, and progresses on the following three stages which are defined as (1) identification and reflection

(2) catharsis and

(3) gaining insight and integration. Bibliotherapy begins with the preparation
stage during which the councelor must choose the right books. Eventhough it sounds to be an easy
technique of counceling, it is important for psychological councelors and educators to be efficient in
implementing bibliotherapy. They must clarify their aims and they must also be aware of the limitations of this technique.
In this article, the importance of stories in human life and its usage as a a means of counceling through bibliotherapy are defined

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap