Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » BURUC SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

BURUC SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

85/BURÛC-1: Ves semâi zâtil burûc(burûci). (Meâlleri Kıyasla)

Burçlara sahip semaya andolsun.

 

85/BURÛC-2: Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi). (Meâlleri Kıyasla)

Ve vaadedilen güne.

 

85/BURÛC-3: Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin). (Meâlleri Kıyasla)

Ve şahit olana ve şahit olunana (görene ve görülene) (andolsun).

 

85/BURÛC-4: Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi). (Meâlleri Kıyasla)

Hendeklerin sahipleri helâk edildi.

 

85/BURÛC-5: Ennâri zâtil vekûd(vekûdi). (Meâlleri Kıyasla)

(İçi) yakıt dolu ateşin (sahipleri).

 

85/BURÛC-6: İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun). (Meâlleri Kıyasla)

Ki onlar, onun (ateşin) etrafında oturmuşlardı.

 

85/BURÛC-7: Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, mü’minlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı.

 

85/BURÛC-8: Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlardan intikam almaları, Aziz ve Hamîd olan Allah’a îmân etmelerinden başka bir şey için değildi.

 

85/BURÛC-9: Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in şehîd(şehîdun). (Meâlleri Kıyasla)

O (Allah) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O’nundur. Ve Allah, herşeye şahittir.

 

85/BURÛC-10: İnnellezîne fetenul mu’minîne vel mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki onlar, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır.

 

85/BURÛC-11: İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki âmenû olanlar (yaşarken Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır ve işte bu büyük fevzdir (kurtuluş ve şerefli bir ikramdır).

 

85/BURÛC-12: İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir.

 

85/BURÛC-13: İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür.

 

85/BURÛC-14: Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu). (Meâlleri Kıyasla)

Ve O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Vedûd’dur (çok sevendir).

 

85/BURÛC-15: Zul arşil mecîd(mecîdu). (Meâlleri Kıyasla)

(O), Arşın Sahibi’dir, Mecid’dir (çok yüce ve şereflidir).

 

85/BURÛC-16: Fa’âlun limâ yurîd(yurîdu). (Meâlleri Kıyasla)

Dilediği şeyi yapandır.

 

85/BURÛC-17: Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi). (Meâlleri Kıyasla)

Sana, o orduların haberi (kıssası) geldi mi?

 

85/BURÛC-18: Fir’avne ve semûd(semûde). (Meâlleri Kıyasla)

Firavun ve Semud (kavminin ordularının).

 

85/BURÛC-19: Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

 

85/BURÛC-20: Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Allah, onları arkalarından ihata edendir (kuşatmıştır).

 

85/BURÛC-21: Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır).

 

85/BURÛC-22: Fî levhın mahfûz(mahfûzın). (Meâlleri Kıyasla)

(O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

 

Yorum yapın