Anasayfa » BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ » HZ.MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZİN ELİNDEN ÇEŞME GİBİ GELEN SU…PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİNDEN..

HZ.MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZİN ELİNDEN ÇEŞME GİBİ GELEN SU…PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİNDEN..

Peygamberimiz´in Mübarek Parmakları Arasından Suyun Akması Mucizesi

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin mübarek parmaklarından suyun akması mucizesi, bir defa değil, bir kaç defa vukua gelmiştir… Buna dâir hadisler, müteaddid tariklerden gelmekte ve tevatür derecesine var maktadır… Özel tabiriyle “tevâtür-i manevî” ifade etmektedir… Şimdi bu müteaddid rivayet yollarından bâzılarını sırasıyla arz edelim:

Buhâri, Câbir bin Abdullah´tan şöyle rivayet etmektedir: Biz bir seferde Resûlüllah (s.a.v.) ile birlikte bulunuyorduk. Namaz vakti gel mişti. Yanımızda ise, su kabından arta kalan az bir miktar sudan başka, hiç su yoktu… Bu az miktardaki su, Peygamber Efendimiz´e getirildi… Peygamberimiz parmaklarını bu suyun içine soktu ve aralarını açtı. Buyurdu ki:

“Ashabım, haydi abdestlerinizi alınız! Fakat bu bereket Al lah´tandır, bunu da iyibilinizî[1]Buhâri ve Müslim, îshâk bin Abdullah tarikiyle Enes´ten şöyle rivayet ederler: “Ben bir defasında Peygamber (s,a.v.)´in yanında idim. Su olmadığı için, ashâb´dan bazıları su aradılar, fakat bulamadılar… Az miktardaki bir suyu Peygamber Efendimiz´e getirdiler. Peygamberimiz, mübarek elini bu su kabının içine soktu ve insanlara, bundan abdestle-rini almaları için emretti… Bu sırada ben gözlerimle gördüm ki, Pey gamberimizin parmaklarının altından çeşme gibi su akıyordu… Herkes bu sudan abdestini aldılar… Bu sudan abdest alanların sayısı ise, yet miş seksen kadar vardı…”

Beyhâki, diğer bir tarîk ile Enes´ten şöyle rivayet eder: Peygamber (s.a.v.), kûba´ya gitmişti. [2]Kubâ Mescidi´nin yakınındaki evlerin birinden küçük bir kabda su getirilmişti. Peygamberimiz bu su kabının içine ellerini sokmak istedi ise de, eli bu kaba sığmadı. Ancak dört par mağını sokabildi ve baş parmağı dışarıda kaldı… Sonra etrafındakilere hitaben buyurdu ki: “Haydi, gelip su içiniz!” Hepsi gelip ondan su içtiler ve kandılar. Ben gördüm ki, Peygamber Efendimiz´in parmakları ara sından çeşme gibi su fışkınyordu…”

Yine Buhâri, Humeyd tarikiyle Enes´ten rivayet ediyor: O demiştir ki: Namaz vakti geldiğinde, evleri yakan olanlar kalkıp evlerine abdest almak için gittiler… Diğerleri Peygamber (s.a.v.)´m yanında beklemeye başladılar. Derken az miktarda su getirildi. Peygamber Efendimiz elini bu suyun içine koymak istedi ise de, kab küçük geldi… Parmağını sar kıtarak, su parmağından akmağa başladı… Herkes bu sudan Abdestini aldı…”

Enes´e: “Bu sudan Abdest alanların sayısı ne kadardı?” Diye sor duklarında, o şu karşılığı verdi: “Seksen kadar vardı. Belki bir miktar fazla idi…”

Buhâri ve Müslim´in Kadâde tarikiyle yine Enes´ten şöyle bir rivayetleri var: Peygamber (s.a.v.), Zevrâ´da bulunduğu bir sırada, içinde su bulunan bir su kabı getirilmesini istediler… Getirildiğinde mübarek elini bu suyun içine soktular. Su O´nun parmaklan arasında kaymaya başladı… Bütün ashabı bu sudan abdest aldılar… Bunların sayısı ise, üç yüz kadar vardı…”