Ana Sayfa İSLAM ANSİKLOPEDİSİ İmam-i Müslim Hazretleri Hadis Alimleri Hakkinda Herşey

İmam-i Müslim Hazretleri Hadis Alimleri Hakkinda Herşey

Author

Date

Category

İmam-i Müslim

Hazretleri

 

 

Ýmâm Müslim Hazretleri

 

Altý meþhûr hadis-i þerif kitâbý, kütüb-i sitte’nin ikincisi, Sahih-i Müslim’dir. Bu kýymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuþeyri en-Niþâbûri hazretleridir.Arablarýn ”Beni Kuþeyr” kabilesine mensûb olmasýna raðmen, Niþâbûr’da doðmuþtur.Bu sebeble, NiþÂbûri olarak anýlýr. Künyesi: Ebü’l-Hüseyn’dir. En büyük, hadis-i þerif imâmlarýndan biridir! Ýlim öðrenmek ve hadis dinlemek üzere hicâz Irak, Þam ve Mýsýr diyârlarýný dolaþtý.

 

Oralarda Ahmed b. Hanbel, Kureybe b. Sâid, Ebû Bekr b. Ebi þeybe ve Ýmâm Þafii hazretlerinin talebelerinden ve daha bir çok âlimden hadis dinleyip, rivayette bulunmuþtur. :Büyük muhaddis Ýmâm Muhammed Buhari hazretleriyle, Niþâbûr’da görüþmüþtür. Bir sohbet esnâsýnda, kendisinin bilmediði bir hususu Buhâri hazretleri gösterince ayaða kalkarak onu alnýndan öpmüþ ve: ”Ey Muhammed Buhâri! senin dönyada bir benzerin olmadýðýna, þehâdet ederim! sana buðz edenler ancak, hasedlerinden buðz ederler.” demiþ ve çok iltifat etmiþtir.Ömrünün son yýllarýný, doðduðu yerde (Niþâbûr’da) geçirdi.

 

Bütün zamanýný, hadis-i þerif dersi vermekle geçiriyordu. Nafakasýný çýkaracak kadar, ticâret de yapýyordu. Ancak 55 sene yaþamýþ ve 875 (261h.) yýlýnda, Niþâbûr’da vefât etmiþtir. Sahia-i Müslim’de bildirilen bir hadis-i kudside Resûlullah Efendimiz, Allahü teâlânýn þöyle buyurduðunu naklederdi: ”Ey kullarým! Zulm etmeyi kendime haram kýldýðým gibi, sizin aranýzda da haram kýldým! Binâenaleyh, birbirinize zulmetmeyiniz;” ”Ey kullarým! sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanýp; benden ihtiyaçlarýný dileyecek olsalar. ve hepsinin dilekerini, yerine getirsem. Benim mülkümden ancak, iðne denize batýrýldýðýnda, onun denizden noksanlaþtýrdýðý kadar azalýr. Allahü teâlâ “Sahih” hadisleri; bize ulaþtýranlardan râzý olsun âmin.

 

Sahih-i Müslim

 

Sahih-i Müslim adlý büyük eserinde; 4.000 kadar hadis-i þerif meccuttur. Bunlarý b,zzat kendisinin topladýðý, 300.000 hadis arasýndan seçtiðini bildirir. Bu büyük eserini, 52 kitaba ayýrmýþtýr. Buhâri gibi ayrýca, bâblara (bölümlere) bölmemiþtir. Eserin baþ tarafýnda; hadis ilmiyle alâkalý mühim açýklamalar mevcuttur. Bilhassa, isnâd üzerinde, önemle durmuþtur. Çünkü kitabýna koyduðu farklý metinler için; deðiþik isnâdlarda bulunur. Deðiþik verilen metinlerÝ (hâ) harfiyle gösterilmiþtir. Ýmâm Müslim hazretlerinin Sahih’inden baþka; 12 kadar orijinal eseri mevcuttur.Müslim’deki hadis-i þeriflerden bazýlarý, þunlardýr:

 

”Herhangi bir müslümanýn baþýna yorgunluk, hastalýk, düþünce, keder, acý, diken batmasýna kadar, her ne gelirse. Allahü teâlâ bunlarý, o müslümanýn hatâlarýna keffâret kýlar!” ”Bir kimse; hanýmýna buðz etmesin. Öünkü hoþlanmadýðý huylarý varsa (bile) bunlara karþýlýk, memnûn olacaðý huylarý da vardýr.

 

”Yarým hurma bile olsa, sadaka vermek sûretiyle! Cehennemden korunmaya çalýþýnýz!”

 

”Bir kimseye, þer olarak, müslüman kardeþine,hakâret etmesi yeter!”

 

”Kendi aleyhinizi, evlâd ve mallarýnýz aleyhine; sakýn bedduâetmeyiniz! ki, duÂlarýn kabul olunacaðý bir saate rastlar da; bedduânýz kabul olunur.”

 

”Cennet ehlinin kimler olduðunu, size bildireyim mi? Herkes tarafýndan hor görülüp, hiçe sayýlan, zaif vemütevazi bir mü’mindir ki; Allahü teâlâya yemin ederse muhakkak Allahü teâlâ onun yeminini yerine getirir!”

 

”Ýki kimse arasýnda, adâlet etmek; sadakadýr! Güzel söz; sadakadýr!”

 

”Kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”

 

Kaynak: Internet

 

.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Rüyada Acı Yemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Acı Yemek nedir, Rüyada Acı Yemek ne anlama geliyor, Rüyada Yemek Yemek nasıl yorumlanır, Rüyada Acı Yemek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Abla Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Abla Görmek nedir, Rüyada Abla Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Abla Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Abla Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Akarsu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Akarsu Görmek nedir, Rüyada Akarsu Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Akarsu Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Akarsu Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Ağrı Çekmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Ağrı Çekmek nedir, Rüyada Ağrı Çekmek ne anlama geliyor, Rüyada Ağrı Çekmek nasıl yorumlanır, Rüyada Ağrı Çekmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Ahır Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Ahır Görmek nedir, Rüyada Ahır Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Ahır Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Ahır Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Son Yorumlar