MU’MİNÛN Suresi Arapça Ve Türkçe Meali

0

 

23/MU’MİNÛN-1: Kad eflehal mu’minun(mu’minune). (Meâlleri Kıyasla)

Mü’minler felâha ermiştir.

 

23/MU’MİNÛN-2: Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn(hâşiûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onlar, namazlarında huşû duyanlardır.

 

23/MU’MİNÛN-3: Vellezîne hum anil lagvi mu’ridûn(mu’ridûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, boş şeylerden yüz çevirenlerdir.

 

23/MU’MİNÛN-4: Vellezîne hum liz zekâti fâilûn(fâilûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, zekâtı verenlerdir.

 

23/MU’MİNÛN-5: Vellezîne hum li furûcihim hâfizûn(hâfizûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, iffetlerini (ırzlarını) koruyanlardır.

 

23/MU’MİNÛN-6: İllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe innehum gayru melûmîn(melûmîne). (Meâlleri Kıyasla)

Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına (cariyelerine karşı davranışları) hariç. O taktirde muhakkak ki onlar, levmedilmiş (kınanmış) değildirler.

 

23/MU’MİNÛN-7: Fe menibtegâ verâe zâlike fe ulâike humul âdûn(âdûne). (Meâlleri Kıyasla)

Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o taktirde onlar, haddi aşanlardır.

 

23/MU’MİNÛN-8: Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).

 

23/MU’MİNÛN-9: Vellezîne hum alâ salavâtihim yuhâfızûn(yuhâfızûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, salâvâtlarını (namazlarını) muhafaza edenler (devam ettirenler)dir.

 

23/MU’MİNÛN-10: Ulâike humul vârisûn(vârisûne). (Meâlleri Kıyasla)

İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir).

 

23/MU’MİNÛN-11: Ellezîne yerisûnel firdevs(firdevse), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onlar, firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedî kalacaklardır.

 

23/MU’MİNÛN-12: Ve lekad halaknal insâne min sulâletin min tîn(tînin). (Meâlleri Kıyasla)

Ve andolsun ki Biz, insanı balçığın (nemli organik ve inorganik toprağın) özünden yarattık.

 

23/MU’MİNÛN-13: Summe cealnâhu nutfeten fî karârin mekîn(mekînin). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra onu, mekin (sağlam) bir yerde karar kılmış (yerleşmiş) bir nutfe kıldık.

 

23/MU’MİNÛN-14: Summe halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakate mudgaten fe halaknel mudgate ızâmen fe kesevnel izâme lahmen summe enşe’nâhu halkan âhar(âhara), fe tebârekallâhu ahsenul hâlikîn(hâlikîne). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra da nutfeden (bir noktadan rahim duvarına bağlı) bir alaka yarattık. Sonra alakadan bir çiğnem et (görünümünde) bir mudga yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik (üzerini et ile kapladık). Daha sonra da onu, başka bir yaratışla inşa ettik (şekillendirdik). İşte böyle Allah, Mübarek’tir, En Güzel Yaratıcı’dır.

 

23/MU’MİNÛN-15: Summe innekum ba’de zâlike le meyyitûn(meyyitûne). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra muhakkak ki siz, mutlaka meyid olacaksınız (öleceksiniz).

 

23/MU’MİNÛN-16: Summe innekum yevmel kıyâmeti tub’asûn(tub’asûne). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki siz, kıyâmet günü diriltileceksiniz.

 

23/MU’MİNÛN-17: Ve lekad halaknâ fevkakum seb’a tarâika ve mâ kunnâ anil halkı gâfilîn(gâfilîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve andolsun ki Biz, sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve Biz, yaratmaktan gâfil değiliz.

 

23/MU’MİNÛN-18: Ve enzelnâ mines semâi mâen bi kaderin fe eskennâhu fîl ardı ve innâ alâ zehâbin bihî le kâdirûn(kâdirûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Biz, semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onu(nla) yeryüzünde (göller, nehirler, denizler) oluşturduk. Ve muhakkak ki Biz, onu elbette (buharlaştırarak) gidermeye kaadiriz.

 

23/MU’MİNÛN-19: Fe enşe’nâ lekum bihî cennâtin min nahîlin ve a’nâb(a’nâbin), lekum fîhâ fevâkihu kesîretun ve minhâ te’kulûn(te’kulûne). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece onunla, sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik (oluşturduk). Orada sizin için onların pekçok meyveleri vardır ve onlardan yersiniz.

 

23/MU’MİNÛN-20: Ve şecereten tahrucu min tûri seynâe tenbutu bid duhni ve sıbgın lil âkilîn(âkilîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Turi Sina’da yetişen bir ağaç vardır ki, yağ çıkarır. Ve (o), yiyenler için bir katıktır.

 

23/MU’MİNÛN-21: Ve inne lekum fil en’âmi le ibreh(ibreten), nuskîkum mimmâ fî butûnihâ ve lekum fîhâ menâfiu kesîretun ve minhâ te’kulûn(te’kulûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki hayvanlarda, sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda, sizin için çok menfaatler (faydalar) vardır ve ondan yersiniz.

 

23/MU’MİNÛN-22: Ve aleyhâ ve alel fulki tuhmelûn(tuhmelûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onların (hayvanların) üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.

 

23/MU’MİNÛN-23: Ve lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihî fe kâle yâ kavmi’ budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh(gayruhu), e fe lâ tettekûn(tettekûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve andolsun ki Nuh (A.S)’ı kendi kavmine gönderdik. O zaman (onlara): “Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin için O’ndan başka İlâh yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” dedi.

 

23/MU’MİNÛN-24: Fe kâlel meleullezîne keferû min kavmihî mâ hâzâ illâ beşerun mıslukum yurîdu en yetefaddale aleykum, ve lev şâallâhu le enzele melâikeh(melâiketen), mâ semi’nâ bi hâzâ fî âbâinel evvelîn(evvelîne). (Meâlleri Kıyasla)

Onun kavminden kâfir olanların ileri gelenleri: “Bu, sizin gibi beşerden (insandan) başka bir şey değil. Size üstün gelmek (hükmetmek) istiyor. Ve eğer Allah dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik.” dediler.

 

23/MU’MİNÛN-25: İn huve illâ raculun bihî cinnetun fe terabbasû bihî hattâ hîn(hînin). (Meâlleri Kıyasla)

O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde, onu belli bir süre bekleyin (gözetim altında tutun)!

 

23/MU’MİNÛN-26: Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûn(kezzebûni). (Meâlleri Kıyasla)

(Nuh A.S) dedi ki: “Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et.”

 

23/MU’MİNÛN-27: Fe evhaynâ ileyhi enısnaıl fulke bi a’yuninâ ve vahyinâ fe izâ câe emrunâ ve fâret tennûru fesluk fîhâ min kullin zevceynisneyni ve ehleke illâ men sebeka aleyhil kavlu minhum, ve lâ tuhâtıbnî fîllezîne zalemû, innehum mugrakûn(mugrakûne). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece ona, gözümüzün önünde (Bizim denetimimizde) ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tennur kaynadığı zaman hemen ona (gemiye) her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan, haklarında bir söz (hüküm) geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında Bana hitap etme (onlar için bir şey, bir af isteme). Muhakkak ki onlar, boğulacak olanlardır (boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır).

 

23/MU’MİNÛN-28: Fe izesteveyte ente ve men meake alel fulki fe kulil hamdu lillâhillezî neccânâ minel kavmiz zâlimîn(zâlimîne). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler, gemiye bindiğiniz zaman: “Zalim kavimden bizi kurtaran Allah’a hamdolsun.” de.

 

23/MU’MİNÛN-29: Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn(munzilîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve de ki: “Rabbim, beni mübarek bir inişle indir. Ve Sen, indirenlerin en hayırlısısın.”

 

23/MU’MİNÛN-30: İnne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ le mubtelîn(mubtelîne). (Meâlleri Kıyasla)

Elbette bunda âyetler vardır. Ve muhakkak ki Biz, imtihan edenleriz.

 

23/MU’MİNÛN-31: Summe enşe’nâ min ba’dihim karnen âharîn(âharîne). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık.

 

23/MU’MİNÛN-32: Fe erselnâ fîhim resûlen minhum eni’budûllâhe mâ lekum min ilâhin gayruh(gayruhu), e fe lâ tettekûn(tettekûne). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece Biz, onlara, onların içinde, onlardan resûl gönderdik, Allah’a kul olsunlar, diye. Sizin, O’ndan başka İlâhınız yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?

 

23/MU’MİNÛN-33: Ve kâlel meleu min kavmihillezîne keferû ve kezzebû bi likâil âhıreti ve etrafnâhum fîl hayâtid dunyâ mâ hâzâ illâ beşerun mislukum ye’kulu mimmâ te’kulûne minhu yeşrebu mimmâ teşrabûn(teşrabûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onun kavminden kâfirlerin ileri gelenleri, ahirete mülâki olmayı (Allah’a mülâki olmayı) yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler: “Bu, sizin gibi beşerden (insandan) başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor.” dediler.

 

23/MU’MİNÛN-34: Ve lein eta’tum beşeren mislekum innekum izen le hâsirûn(hâsirûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz.

 

23/MU’MİNÛN-35: E yaıdukum ennekum izâ mittum ve kuntum turâben ve izâmen ennekum muhracûn(muhracûne). (Meâlleri Kıyasla)

Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik (haline) geldiğiniz zaman sizin, mutlaka (topraktan) çıkarılacağınızı mı size vaadediyor?

 

23/MU’MİNÛN-36: Heyhâte heyhâte limâ tûadûn(tûadûne). (Meâlleri Kıyasla)

Yazık, yazık size vaadedilen şeye.

 

23/MU’MİNÛN-37: İn hiye illâ hayâtuned dunyâ nemûtu ve nahyâ ve mâ nahnu bi meb’ûsîn(meb’ûsîne). (Meâlleri Kıyasla)

O (hayat), sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve Biz, beas edilecek (yeniden dirilecek) değiliz.

 

23/MU’MİNÛN-38: İn huve illâ raculunifterâ alâllâhi keziben ve mâ nahnu lehu bi mu’minîn(mu’minîne). (Meâlleri Kıyasla)

O (Resûl), ancak Allah’a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz, O’na inananlar değiliz.

 

23/MU’MİNÛN-39: Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûn(kezzebûni). (Meâlleri Kıyasla)

(Resûl): “Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et.” dedi.

 

23/MU’MİNÛN-40: Kâle ammâ kalîlin le yusbihunne nâdimîn(nâdimîne). (Meâlleri Kıyasla)

(Allah): “Az (kısa zamanda) onlar mutlaka nadim (pişman) olacaklar.” dedi.

 

23/MU’MİNÛN-41: Fe ehazethumus sayhatu bil hakkı fe cealnâhum gusâen, fe bu’den lil kavmiz zâlimîn(zâlimîne). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece hak ile (hakettikleri) bir sayha onları aldı (yakaladı). Onları gusa kıldık (zerreler haline getirdik). Artık zalim kavim, (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.

 

23/MU’MİNÛN-42: Summe enşe’nâ min ba’dihim kurûnen âharîn(âharîne). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık.

 

23/MU’MİNÛN-43: Mâ tesbiku min ummetin ecelehâ ve mâ yeste’hırûn(yeste’hırûne). (Meâlleri Kıyasla)

(Hiç)bir ümmet, ecelini (süresini) erkene alamaz ve tehir edemez.

 

23/MU’MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.

 

23/MU’MİNÛN-45: Summe erselnâ mûsâ ve ehâhu hârûne bi âyâtinâ ve sultânin mubîn(mubînin). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra Hz. Musa’yı ve kardeşi Hz. Harun’u, âyetlerimizle ve apaçık sultanla (Tevrat’la) gönderdik.

 

23/MU’MİNÛN-46: İlâ fir’avne ve meleihî festekberû ve kânû kavmen âlîn(âlîne). (Meâlleri Kıyasla)

(Hz. Musa’yı ve Hz. Harun’u), firavun ve onun ileri gelenlerine (gönderdik). Fakat onlar, kibirlendiler (büyüklendiler). Ve âlîn (mağrur, zorba) bir kavim oldular.

 

23/MU’MİNÛN-47: Fe kâlû e nu’minu li beşereyni mislinâ ve kavmuhumâ lenâ âbidûn(âbidûne). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra dediler ki: “Bizim gibi iki beşere (Hz. Musa ve Hz. Harun’a), îmân mı edelim? Ve onların ikisinin (Musa ve Harun A.S’ın) kavmi, bize kul (köle) olmasına rağmen.”

 

23/MU’MİNÛN-48: Fe kezzebûhumâ fe kânû minel muhlekîn(muhlekîne). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece ikisini de yalanladılar. Ve helâk edilenlerden oldular.

 

23/MU’MİNÛN-49: Ve lekad âteynâ mûsel kitâbe leallehum yehtedûn(yehtedûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve andolsun, Hz. Musa’ya kitap verdik ki böylece onlar, hidayete ersinler.

 

23/MU’MİNÛN-50: Ve cealnebne meryeme ve ummehû âyeten ve âveynâhumâ ilâ rabvetin zâti karârin ve maîn(maînin). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Hz. Meryem oğlunu (Hz. İsa’yı) ve onun annesini âyet (mucize) kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye, ikisini yerleştirdik.

 

23/MU’MİNÛN-51: Yâ eyyuher rusulu kulû minet tayyibâti va’melû sâlihâ(sâlihan), innî bimâ ta’melûne alîm(alîmun). (Meâlleri Kıyasla)

Ey resûller! Tayyib (temiz, helâl ni’metlerden) yeyiniz. Ve salih (nefsi tezkiye edici) amel yapınız. Muhakkak ki Ben, yaptığınız şeyleri en iyi bilenim.

 

23/MU’MİNÛN-52: Ve inne hâzihî ummetukum ummeten vâhıdeten ve ene rabbukum fettekûn(fettekûni). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ve Ben, sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun (Bana ulaşmayı dileyin).

 

23/MU’MİNÛN-53: Fe tekattaû emrehum beynehum zuburâ(zuburan), kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (Meâlleri Kıyasla)

Fakat onlar, (dînin) emirlerini kendi aralarında kısımlara (fırkalara) ayırarak böldüler. Grupların hepsi, kendilerindeki (kabul ettikleri) ile ferahlanırlar.

 

23/MU’MİNÛN-54: Fe zerhum fî gamratihim hattâ hîn(hînin). (Meâlleri Kıyasla)

Artık onları, kendi dalâletleri içinde belli bir süreye kadar terket.

 

23/MU’MİNÛN-55: E yahsebûne ennemâ numidduhum bihî min mâlin ve benîn(benîne). (Meâlleri Kıyasla)

Mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar?

 

23/MU’MİNÛN-56: Nusâriu lehum fîl hayrât(hayrâti) bel lâ yeş’urûn(yeş’urûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı (mı sanıyorlar)? Hayır, onlar farkında değillerdir.

 

23/MU’MİNÛN-57: İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim muşfikûn(muşfikûne). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki onlar, Rab’lerinin haşyetinden korkanlardır.

 

23/MU’MİNÛN-58: Vellezîne hum bi âyâti rabbihim yu’minûn(yu’minûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, Rab’lerinin âyetlerine îmân ederler.

 

23/MU’MİNÛN-59: Vellezîne hum bi rabbihim lâ yuşrikûn(yuşrikûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, Rab’lerine şirk koşmazlar.

 

23/MU’MİNÛN-60: Vellezîne yu’tûne mâ âtev ve kulûbuhum veciletun ennehum ilâ rabbihim râciûn(râciûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar, Rab’lerine geri dönenler (ulaşanlar) olduğundan onların kalpleri titrer.

 

23/MU’MİNÛN-61: Ulâike yusâriûne fîl hayrâti ve hum lehâ sâbikûn(sâbikûne). (Meâlleri Kıyasla)

İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar, onda (hayırlarda) öne geçenlerdir.

 

23/MU’MİNÛN-62: Ve lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve ledeynâ kitâbun yantıku bil hakkı ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve (hiç) kimseyi gücünün (kapasitesinin, yapabileceğinin) dışında (ötesinde) mükellef (sorumlu) tutmayız. Nezdimizde, hakkı söyleyen bir kitap (hayat filmi) vardır. Ve onlar zulmedilmezler.

 

23/MU’MİNÛN-63: Bel kulûbuhum fî gamratin min hâzâ ve lehum a’mâlun min dûni zâlike hum lehâ âmilûn(âmilûne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette (dalâlette)dir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri (de) vardır. Onlar, onu yapanlardır.

 

23/MU’MİNÛN-64: Hattâ izâ ehaznâ mutrafîhim bil âzâbi izâ hum yec’erûn(yec’erûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman (o zaman) onlar, yalvarıp bağırarak yardım isterler.

 

23/MU’MİNÛN-65: Lâ tec’erûl yevme innekum minnâ lâ tunsarûn(tunsarûne). (Meâlleri Kıyasla)

O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki Bizim tarafımızdan, size yardım edilmez.

 

23/MU’MİNÛN-66: Kad kânet âyâtî tutlâ aleykum fe kuntum alâ a’kâbikum tenkisûn(tenkisûne). (Meâlleri Kıyasla)

Âyetlerimiz size tilâvet edilmişti (okunmuştu). O zaman siz, topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız.

 

23/MU’MİNÛN-67: Mustekbirîne bihî sâmiran tehcurûn(tehcurûne). (Meâlleri Kıyasla)

(Siz), ona (âyetlerime) kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak (âyetlerim hakkında) saçma sapan konuşuyordunuz.

 

23/MU’MİNÛN-68: E fe lem yeddebberûl kavle em câehum mâ lem ye’ti âbâehumul evvelîn(evvelîne). (Meâlleri Kıyasla)

Onlar hâlâ sözü düşünmediler mi (mânâsına varmadılar mı, anlamadılar mı)? Yoksa onlara, atalarına gelmemiş olan (bir şey) mi geldi?

 

23/MU’MİNÛN-69: Em lem ya’rifû resûlehum fe hum lehu munkirûn(munkirûne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa onlar, resûllerini tanımadılar mı (kabul etmediler mi)? Bu durumda onlar, onu (resûlü) inkâr edenlerdir.

 

23/MU’MİNÛN-70: Em yekûlûne bihî cinneh(cinnetun), bel câehum bil hakkı ve ekseruhum lil hakkı kârihûn(kârihûne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır (o), onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir.

 

23/MU’MİNÛN-71: Ve levittebeal hakku ehvâehum le fesedetis semâvâtu vel ardu ve men fî hinn(hinne), bel eteynâhum bi zikrihim fe hum an zikrihim mu’ridûn(mu’ridûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Hakk, onların hevalarına tâbî olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar, zikirlerinden yüz çevirenlerdir.

 

23/MU’MİNÛN-72: Em tes’eluhum harcen fe haracu rabbike hayrun ve huve hayrur râzikîn(râzikîne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa onlardan harc (ücret) mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı (ücreti) daha hayırlıdır. Ve O, rızıklandıranların en hayırlısıdır.

 

23/MU’MİNÛN-73: Ve inneke le ted’ûhum ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki; sen, mutlaka onları Sıratı Mustakîm’e davet ediyorsun.

 

23/MU’MİNÛN-74: Ve innellezîne lâ yu’minûne bil âhıreti anis sırâtı le nâkibûn(nâkibûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki ahirete (Allah’a hayatta iken ulaşmaya) inanmayanlar, mutlaka yoldan (Sıratı Mustakîm’den) sapanlardır (dalâlette olanlardır).

 

23/MU’MİNÛN-75: Ve lev rahımnâhum ve keşefnâ mâ bihim min durrin le leccû fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve eğer onlara rahmet (merhamet) edip, onlara zarar (sıkıntı, kıtlık) veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi.

 

23/MU’MİNÛN-76: Ve lekad ehaznâhum bil azâbi fe mestekânû li rabbihim ve mâ yetedarreûn(yetedarreûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve andolsun ki onları, azaba aldık (azaba uğrattık). Fakat onlar, Rab’lerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler.

 

23/MU’MİNÛN-77: Hattâ izâ fetahnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hum fîhi mublisûn(mublisûne). (Meâlleri Kıyasla)

Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde (ümitsizliğe düşenler) oldular.

 

23/MU’MİNÛN-78: Ve huvellezî enşee lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’ideh(ef’idete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuad hassası (idrak hassası) inşa eden (yaratan) O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

 

23/MU’MİNÛN-79: Ve huvellezî zereekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve sizi, arzda (yeryüzünde) yaratıp çoğaltan, yayan O’dur. Ve O’na haşrolunacaksınız (döndürüleceksiniz).

 

23/MU’MİNÛN-80: Ve huvellezî yuhyî ve yumîtu ve lehuhtilâful leyli ven nehâr(nehâri), e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve hayat veren ve öldüren, O’dur. Ve gece ve gündüzün ihtilâfı (karşılıklı dönüşümü), O’na aittir (O’nun hükmüdür). Hâlâ akıl etmez misiniz?

 

23/MU’MİNÛN-81: Bel kâlû misle mâ kâlel evvelûn(evvelûne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, onlar, evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler.

 

23/MU’MİNÛN-82: Kâlû e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ le meb’ûsûn(meb’ûsûne). (Meâlleri Kıyasla)

“Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten, mutlaka biz beas mı edileceğiz (yeniden mi diriltileceğiz)?” dediler.

 

23/MU’MİNÛN-83: Lekad vuıdnâ nahnu ve âbâunâ hâzâ min kablu in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn(evvelîne). (Meâlleri Kıyasla)

Andolsun ki bu, bize vaadedildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir.

 

23/MU’MİNÛN-84: Kul li menil ardu ve men fîhâ in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne). (Meâlleri Kıyasla)

De ki: “Arzın (yeryüzünün) ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız (söyleyin).”

 

23/MU’MİNÛN-85: Seyekûlûne lillâh(lillâhi), kul e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne). (Meâlleri Kıyasla)

“Allah’ındır.” diyecekler. De ki: “Hâlâ tezekkür etmeyecek misiniz (akıl etmeyecek misiniz)?”

 

23/MU’MİNÛN-86: Kul men rabbus semâvâtis seb’ı ve rabbul arşil azîm(azîmi). (Meâlleri Kıyasla)

De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi ve arşil azîmin Rabbi kimdir?”

 

23/MU’MİNÛN-87: Seyekûlûne lillâh(lillâhi), kul e fe lâ tettekûn(tettekûne). (Meâlleri Kıyasla)

“Allah’ındır.” diyecekler. De ki: “Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız?”

 

23/MU’MİNÛN-88: Kul men bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve huve yucîru ve lâ yucâru aleyhi in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne). (Meâlleri Kıyasla)

De ki: “Şâyet biliyorsanız (söyleyin) herşeyin mülkü (yönetimi, idaresi) elinde olan ve koruyan (himaye eden) ve Kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir?”

 

23/MU’MİNÛN-89: Seyekûlûne lillâh(lillâhi), kul fe ennâ tusharûn(tusharûne). (Meâlleri Kıyasla)

“Allah’ındır (Allah’tır).” diyecekler. De ki: “Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz?”

 

23/MU’MİNÛN-90: Bel eteynâhum bil hakkı ve innehum le kâzibûn(kâzibûne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, onlara hakkı getirdik. Ve muhakkak ki onlar, gerçekten tekzip edenlerdir (yalanlayanlardır).

 

23/MU’MİNÛN-91: Mettehazallâhu min veledin ve mâ kâne meahu min ilâhin izen le zehebe kullu ilâhin bimâ halaka ve le alâ ba’duhum alâ ba’d(ba’dın), subhânallâhi ammâ yasıfûn(yasıfûne). (Meâlleri Kıyasla)

Allah çocuk edinmemiştir. Ve O’nunla beraber (başka) bir ilâh (hiç) olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilâhlar mutlaka (kendi) yarattığını giderirdi (yok ederdi). Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.

 

23/MU’MİNÛN-92: Âlimil gaybi veş şehâdeti fe teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). (Meâlleri Kıyasla)

(Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.

 

23/MU’MİNÛN-93: Kul rabbi immâ turiyennî mâ yûadûn(yûadûne). (Meâlleri Kıyasla)

De ki: “Rabbim, eğer vaadolunan şeyi bana gösterecek isen.”

 

23/MU’MİNÛN-94: Rabbi fe lâ tec’alnî fil kavmiz zâlimîn(zâlimîne). (Meâlleri Kıyasla)

Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma.

 

23/MU’MİNÛN-95: Ve innâ alâ en nuriyeke mâ neıduhum le kâdirûn(kâdirûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki Biz, onlara vaadettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kaadir olanlarız.

 

23/MU’MİNÛN-96: İdfa’ billetî hiye ahsenus seyyieh(seyyiete), nahnu a’lemu bi mâ yasıfûn(yasıfûne). (Meâlleri Kıyasla)

Seyyiati (kötülüğü), en güzel olanla yok et. Biz, (onların) vasıflandırdıklarını en iyi biliriz.

 

23/MU’MİNÛN-97: Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn(şeyâtîni). (Meâlleri Kıyasla)

Ve “Şeytanların kışkırtmalarından (vesveselerinden) sana sığınırım.” de.

 

23/MU’MİNÛN-98: Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn(yahdurûni). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Rabbim, (şeytanların) benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım.

 

23/MU’MİNÛN-99: Hattâ izâ câe ehadehumul mevtu kâle rabbirciûn(rabbirciûni). (Meâlleri Kıyasla)

Onların birine ölüm geldiği zaman: “Rabbim, beni geri döndür.” dedi.

 

23/MU’MİNÛN-100: Leallî a’melu sâlihan fîmâ terektu kellâ, innehâ kelimetun huve kâiluhâ, ve min verâihim berzahun ilâ yevmi yub’asûn(yub’asûne). (Meâlleri Kıyasla)

“Böylece (geri gönderdiğin taktirde) terkettiğim salih amelleri (nefsi tezkiye edici ameli) işlerim.” Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz, sadece (boş) bir kelimedir. Ve beas edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah (engel) vardır.

 

23/MU’MİNÛN-101: Fe izâ nufiha fis sûri fe lâ ensâbe beynehum yevme izin ve lâ yetesâelûn(yetesâelûne). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü sur’a üfürüldüğü zaman, artık onların aralarında bir neseb (soy bağı) yoktur. Ve (birbirlerine hal hatır) sormazlar.

 

23/MU’MİNÛN-102: Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne). (Meâlleri Kıyasla)

O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.

 

23/MU’MİNÛN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.

 

23/MU’MİNÛN-104: Telfehu vucûhehumun nâru ve hum fîhâ kâlihûn(kâlihûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onların (ızdıraptan) ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar.

 

23/MU’MİNÛN-105: E lem tekun âyâtî tutlâ aleykum fe kuntum bihâ tukezzibûn(tukezzibûne). (Meâlleri Kıyasla)

Âyetlerim size okunurken; onları tekzip edenler (yalanlayanlar), siz değil miydiniz?

 

23/MU’MİNÛN-106: Kâlû rabbenâ galebet aleynâ şıkvetunâ ve kunnâ kavmen dâllîn(dâllîne). (Meâlleri Kıyasla)

Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Şâkîliğimiz (azgınlığımız), bize gâlip geldi ve biz, dalâlette olan bir kavim idik.”

 

23/MU’MİNÛN-107: Rabbenâ ahricnâ minhâ fe in udnâ fe innâ zâlimûn(zâlimûne). (Meâlleri Kıyasla)

Rabbimiz, bizi oradan (cehennemden) çıkar. Bundan sonra dönersek; o zaman biz, mutlaka zalimler oluruz.

 

23/MU’MİNÛN-108: Kâlahseû fîhâ ve lâ tukellimûn(tukellimûni). (Meâlleri Kıyasla)

Dedi ki: “Orada (cehennemde) kalın ve bana (bir şey) söylemeyin!”

 

23/MU’MİNÛN-109: İnnehu kâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn(râhımîne). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der: “Rabbimiz, biz âmenû olduk (ölmeden önce Sana ulaşmayı diledik). Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esma’n ile tecelli et). Ve Sen, Rahîm olanların en hayırlısısın.”

 

23/MU’MİNÛN-110: Fettehaztumûhum sıhriyyen hattâ ensevkum zikrî ve kuntum minhum tadhakûn(tadhakûne). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki (bu), size Benim zikrimi unutturdu. Ve siz, onlara gülüyordunuz.

 

23/MU’MİNÛN-111: İnnî cezeytuhumul yevme bimâ saberû ennehum humul fâizûn(fâizûne). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki Ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan, bugün onlara mükâfatlarını verdim.

 

23/MU’MİNÛN-112: Kâle kem lebistum fil ardı adede sinîn(sinîne). (Meâlleri Kıyasla)

Dedi ki: “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?”

 

23/MU’MİNÛN-113: Kâlû lebisnâ yevmen ev ba’da yevmin fes’elil âddîn(âddîne). (Meâlleri Kıyasla)

“Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman (onu), sayanlara sor.” dediler.

 

23/MU’MİNÛN-114: Kâle in lebistum illâ kalîlen lev ennekum kuntum ta’lemûn(ta’lemûne). (Meâlleri Kıyasla)

Dedi ki: “Ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız.”

 

23/MU’MİNÛN-115: E fe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turceûn(turceûne). (Meâlleri Kıyasla)

Öyleyse Bizim, sizi abes olarak (boş yere) yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?

 

23/MU’MİNÛN-116: Fe teâlallâhul melikul hakk(hakku), lâ ilâhe illâ hû(huve), rabbul arşil kerîm(kerîmi). (Meâlleri Kıyasla)

İşte Hakk Melik olan Allah, çok yüce’dir. O’ndan başka İlâh yoktur. (O), kerim arş’ın Rabbidir.

 

23/MU’MİNÛN-117: Ve men yed’u maallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbih(rabbihi), innehu lâ yuflihul kâfirûn(kâfirûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve kim, bir burhanı (delili) olmamasına rağmen, Allah ile beraber başka bir ilâha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kâfirler, felâha (kurtuluşa) eremezler.

 

23/MU’MİNÛN-118: Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve de ki: “Rabbim, mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir) ve rahmet et (Rahîm esması ile tecelli et). Ve Sen, Rahîm olanların en hayırlısısın.”

 

Paylaş:

Leave A Reply

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.