Etiket: KOMEDYA DOYMAK OYMAK MEDYA ADEM MAYO OKEY KOMA MODA ODAK DEMO YOK OYMA MEY YEM Ekstra kelimeler: KOY