TAPU VE BENZERİ İŞLERDE GEREKLİ OLABİLECEK EVRAKLAR VE BİLGİLER

Tapuda istenen belgeler

Gayrimenkulün satışı, bağışı, trampası, taksimi gibi işlemler için tapu müdürlüğünce istenen belgelerdir. Her işlem için farklı belge dizini istenebilir.

Tapu işlemleri için hangi evraklar gereklidir?

1. Kimlik belgesi: Tapu Sicil Tüzüğüne göre nüfus cüzdanı, pasaport ve avukat kimliği ibraz edilmelidir. TC numarası olmayan kimlikler geçersiz sayılmaktadır. Sürücü belgesi, memur kimlik kartı gibi belgeler geçerli olmayacaktır.

2. Fotoğraf: Son 6 ayda çektirilen fotoğraf olması gereklidir. Vesikalık ve 6X4 boyutlarında fotoğraf olmalıdır.

3. Yetki belgesi: Şirketler için gerekli olan bu belge Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş olmalıdır. Taşınmaz mal ile ilgili yetkili kişilerin isimlerinin ve kimlik bilgilerinin görüldüğü ve o yıla ait olan belge olmalıdır.

4. Vekâletname: Tapu ve Kadastroda yapılacak işlemler için mal sahibinin başka bir kimseye verdiği vekâletname şu şekilde olmalıdır.

-Noterlikçe veya Konsolosluklarca “Düzenleme” şeklinde yapılmalıdır.

-Vekâletname,  nüfus cüzdanı veya pasaporta göre düzenlenmiş olmalıdır.

-Vekâletname veren kişinin yakın tarihte çekilmiş olan vesikalık fotoğrafı, vekâletname üzerinde bulunmalıdır.

-Vekâletnamede, vekâlet veren kişinin vekâlet verdiğini duraksama olmayacak bir şekilde açıklayan yazı bulunmalıdır. Mesela; satış, bağışlama, trampa, ifraz gibi.

-Vekâletname tevkilen düzenlenmiş ise, ilk vekâletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş

olmalı ve bu yetki ikinci vekâletnamede açıkça belirtilmelidir.

-Düzenlemelerin olduğu vekâletnamelerde, düzenlemeyi yapan yetkili tarafından mühür ve imza ile onaylanmalıdır.

-Yabancı ülkelerde düzenlenen vekâletnamelerde ise şunlara dikkat edilmelidir:

a.)Yabancı ülkelerde elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen vekâletnameler Türkiye’de vekâletname hükümlerine tabidir.

b.)Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi kanunlarına göre düzenlenen vekâletnameler ise düzenlendiği ülkelerin yetkili makamlarında 5 Ekim 1961 tarihli La Haye sözleşmesine göre tasdik edilir. Apostille ibaresi taşıyan vekâletnamelerde o yerdeki Türk konsolosluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılır. Apostille ibaresi olmayan vekâletnamelerde ise ilgili noter imzasının bağlı olduğu makam tarafından imza ve mühür Türk konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir.

5. Zorunlu Deprem Sigortası:  Söz konusu taşınmazın cinsi; ev, bina, mesken ve işyeri türünde olması gereklidir. Tapu işlemlerinde zorunlu deprem sigortası evraklarının eksiksiz bir şekilde götürülmesi zorunludur.

 

Taşınmaz satışı yaparken hangi belgeler gereklidir?

1. Kimlik belgesi: Taraflara ve varsa temsilcilere ait olması gereklidir.

2. Fotoğraf: Satıcının 1 adet, alıcının ise 2 adet olmalıdır.

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler: Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi gibi.

4. Emlak beyan değerini gösteren belge: Taşınmazın bulunduğu belgedir. Belediyeden alınır.

5. Taşınmazın tapu senedi: Var olması halinde istenir.

İşlemin mali yönü;

-Tapu harcı; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı tahsil edilir.

-Döner sermaye; Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

-Diğer vergiler; var olması halinde taşınmaz malın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir.

Taşınmaz bağışı yapılırken hangi belgeler istenir?

1.       Kimlik belgesi

2.       Fotoğraf: Bağışlayanın 1 adet, bağışı kabul edenin 2 adet.

3.       İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler: Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi gibi.

4.       Emlak beyan değerini gösteren belge: Taşınmazın bulunduğu belgedir. Belediyeden alınır.

5.       Bağışa konu taşınmazın var ise tapu senedi: Var olması halinde istenir.

İşlemin mali yönü;

-Tapu harcı; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, beyan edilen değer üzerinden binde 59,4 oranında tapu harcı, bağışı kabul eden taraftan tahsil edilir.

-Döner sermaye; Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

-Diğer vergiler; var olması halinde taşınmaz malın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir.

Trampada istenilen belgeler hangileridir?

1.       Kimlik belgesi

2.       Fotoğraf: Her iki taraftan 2’şer adet.

3.       İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler: Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi gibi.

4.       Emlak beyan değerini gösteren belge: Taşınmazın bulunduğu belgedir. Belediyeden alınır.

5.       Tapu senedi: Var olması halinde istenir.

İşlemin mali yönü;

-Tapu harcı; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, beyan edilen değer üzerinde, ilgililerce bildirilecek değerler üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı tahsil edilir.

-Döner sermaye; Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

-Diğer vergiler; var olması halinde taşınmaz malın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir.

Ölünceye kadar bakma akdi yapılırken hangi evraklar gerekli olur?

İşlem tapu müdürlüğünde yapılacak ise;

1. Kimlik belgesi: Taraflara, tanıklara ve var ise temsilcilere ait kimlik belgesi olmalıdır.

2. Fotoğraf: Bakım alacaklısının 1 adet, bakım borçlusunun ise 2 adet fotoğrafı gereklidir.

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler: Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi gibi.

4. Emlak beyan değerini gösteren belge: Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınır.

5. Tapu senedi: Var olması halinde istenir.

İşlem noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak ise;

1. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi: Sözleşmede bakım borçlusuna tescil isteme yetkisi verilmişse

2. Tescile yönelik mahkeme kararı veya bakım alacaklısının (taşınmazı temlik edenin) talebi: Sözleşmede bakım borçlusuna tescil isteme yetkisi verilmişse

i3. Kmlik belgesi: Taraflara ve var ise temsilcilere ait olmalıdır.

4. Fotoğraf: 1 adet yeterlidir.

5. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler: Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi gibi.

6. Emlak beyan değerini gösteren belge: Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınır.

7. Tapu senedi: Var olması halinde istenir.

İşlemin mali yönü;

-Tapu harcı; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, beyan edilen değer üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı tahsil edilir.

-Döner sermaye; Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

-Diğer Vergiler 1; var olması halinde taşınmaz malın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir.

-Diğer Vergiler 2; Kanuni İpotek Tesisi talebinde bulunur ise, teminat gösterilecek miktar üzerinden binde 3,96 oranında harç ve binde 8,25 oranında damga vergisi tahsil edilir.

 

Miras yolu ile intikal işlemlerinde hangi belgeler istenir?

El birliği halinde mülkiyet esasına göre;

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1 adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler

4. Veraset belgesi: Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan onaylı örneği ya da aslı olmalıdır.

5. Tapu senedi

 Paylı halinde mülkiyet esasına göre;

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1 adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler

4. Veraset belgesi: Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan onaylı örneği ya da aslı olmalıdır.

5. Tapu senedi

Taksim işleminde aranan belgeler hangileridir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1 adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler

4. Veraset belgesi: Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan onaylı örneği ya da aslı olmalıdır.

5. Tapu senedi

6. Emlak beyan değerini gösteren belge

7. Encümen kararı ve değişiklik dosyası

İşlemin mali yönü;

Tapu Harcı 1 (Mirasın Taksimi): İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden, Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminden binde 19,8 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Tapu Harcı 2: İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden, İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen ya da hükmen taksiminde binde 9,9 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Tapu Harcı 3: İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden binde 9,9 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Tapu Harcı 4: Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden binde 3,96 oranında tapu harcı tahsil edilir.

İpotek işleminde istenilen belgeler hangileridir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1 adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belgeler

4. Tapu senedi

İşlemin mali yönü;

– Tapu harcı; İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden binde 3,96 ipotek borçlusundan tahsil edilir.

– Damga Vergisi; İpotek miktarı üzerinden binde 8,25 oranında ipotek borçlusundan tahsil edilir.

– Döner Sermaye; Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

İntifa hakkında aranan belgeler hangileridir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1 adet

3. Tapu senedi

4. Emlak beyan değerini gösteren belge

Kat irtifakı kurulurken istenen belgeler nelerdir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Mimari proje: Kamu kurum ve kuruluşlarca uygunluğu onaylanmalıdır.

5. Vaziyet planı

6. Yönetim planı

Kat mülkiyeti kurulurken istenen belgeler nelerdir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Mimari proje: Kamu kurum ve kuruluşlarca uygunluğu onaylanmalıdır.

5. Vaziyet planı

6. Yönetim planı

7. Yönetim kullanma izni

İfraz işlemleri sırasında hangi belgeler istenir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Emlak beyan değerini gösteren belge

5. Tapu senedi

6. Değişiklik dosyası

7. Encümen kararı

İfraz işlemleri sırasında hangi belgeler istenir

?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Emlak beyan değerini gösteren belge

5. Tapu senedi

6. Değişiklik dosyası

7. Encümen kararı

Cins değişikliği yapılırken hangi evraklara ihtiyaç vardır?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Emlak beyan değerini gösteren belge

5. Tapu senedi

6. Değişiklik dosyası

7. Yapı kullanım izin belgesi

İrtifa hakkı yapılırken hangi evraklar istenir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Emlak beyan değerini gösteren belge

5. Tapu senedi

6. Değişiklik dosyası

7. Encümen kararı

İşlemin mali yönü;

-Tapu harcı; gayrimenkul üzerine irtifa hakkı tesis ve devrine yönelik işlemlerde harca esas bedeli n emlak vergi değerinin iki katından çok olamayacağı belirtilerek azami bedel sınırlamasına gidilmiştir. Bu sebeple binde 16,5 olan harç bu esasa göre tahsil edilir.

-Döner Sermaye; Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

Tashih işlemleri yapılırken hangi evraklar istenir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Düzeltme nedenini gösteren belge aslı veya onaylı örneği

İşlemin mali yönü;

-Tapu harcı; 13-(a) fıkrası dışında kalan her nevi kayıt tahsisinde işlem başına maktu harç tahsil edilir. 2011 yılı için 59,20 TL (İdarenin kendi kusurlarından kaynaklanan hatalar harca tabi değildir.)

-Döner Sermaye; Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

Aile konut şerhi yapılırken hangi evraklar istenir?

1. Kimlik belgesi

2. Fotoğraf: 1’er adet

3. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

4. Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan belge: Muhtarlıktan ya da nüfus müdürlüğünden alınmalıdır.

5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı

6. Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünde tesbitine ilişkin belge

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir