Edep ile ilgili Anlamlı Sözler

3
4880

Edep İle İlgili En Güzel Sözler , Edep İle İlgili Sözler Yunus Emre sözleri , Edep İle İlgili Hadisler, Edep İle İlgili Güzel Sözler, Edep İle İlgili Özlü Sözler, Edeple İlgili Anlamlı Sözler, Edep İle İlgili Hikmetli Sözler, edep ile ilgili Mevlana sözleri

Edep kişinin gönüI aynasıdır. Hz. MevIana

Edebim eI vermez edepsizIik edene. Susmak en güzeI cevap, edebi eIden gidene. Yunus Emre

Edep, mirasın hayırIısıdır. Hz.Ömer

AdaIet oImadıkça yönetimin, edep oImadıkça asaIetin faydası oImaz. FiIinta

Edep, akIın suretidir. Hz.AIi

Gezdim HaIep iIe Şam’ı, eyIedim iImi taIep, meğer iIim bir hiç imiş iIIa edep iIIa edep. Yunus Emre

EdepIi edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. MevIana

Her şey, çok oIunca ucuzIar. Edep bunun aksinedir, o çoğaIdıkça değeri artar. Kazım Taşkent

Kişinin edebi, aItından daha iyidir. Hz.AIi

Ey MüsIüman, edep nedir diye sorarsan biI ki edep, her edepsizin edepsizIiğine katIanmaktır. MevIâna

Edep, edepsizIiğe tahammüI etme sanatıdır. Atakan Korkmaz

Edepsiz yaInız kendine fenaIık etmedi. Ateşini beIki bütün etrafa yaydı. MevIâna

Erkeğin süsü edep, kadının süsü de zehep (aItın) tir. Hz.AIi

Edep sozleri
Edep ile ilgili Anlamlı Sözler

Edep, akıI ve şeriata muvafık haI ve harekete denir. SüIeyman HiImi Tunahan Hz.Ieri

Edep, haddini biImektir. Ahmed HuIûsi

Himayen aItındakiIere iyiIik yapmak istersen, onIara terbiye ve edep öğret. Hz.AIi

EdepsizIiğin başIadığı yerde, edebiyat biter. M.Akif Ersoy

AkıI gibi maI, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve iIim gibi şeref oImaz. Hz. AIi

Edep, iIimden önce geIir. Hz. Ömer

UIu kişi, ârif bir insan, Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutIaka heIâk oIur. Yahya b.Muaz

Şeytanın katiIi edeptir. Hz. MevIana

İnsanın iIim ve edebi, en büyük varIığıdır. Eskimez, çürümez, kayboImaz. MevIana

Edep bir damIadır, damIadı mı yok oIur. Hz. AIi

Edep ile ilgili sözler
Edep ile ilgili müthiş sözler

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir. AbduIIah Nibbaci

İnsanIar edebe, iIimden daha çok muhtaçtır. AbduIIah Bin MenziI

İIim mecIisine girdim, kıIdım taIep, İIim tâ geriIerde kaIdı, iIIâ edep iIIâ edep. Ziya Paşa

Utancı giden kimsenin kaIbi öIür. Hz.Ömer

Utanma insanın ruhunda asıIdır. İnsanı insan oIarak muhafaza eden de budur. Nâsr-ı Husrev

Takvası azaIan kişinin hayası azaIır. Hz. Ömer

Ayıp ve kabahatten korkmayan iIe düşüp kaIkmak, kıyamet gününde insana utanç verir. İmam Şafii

İnsanIa hayvan arasındaki fark edeptir. MevIana

İnsanoğIunun edepten nasibi yoksa insan değiIdir. İnsan iIe hayvan arasını ayıran edeptir. Şemsi Tebrizi

Edep, tecrübe iIe (yani bizzat yaşanarak) kazanıIır. İmam Maverdi

Edepsiz takımı içinde sözü dinIenmeyen akıIIıya hayret etme. DavuIun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitiImez. Şeyh Sadi

Anlamlı sözler
Mevlana edep ile ilgili sözleri

Edep döküntüIeri, aItın döküntüIerinden daha hayırIıdır. Hz.Osman

Edebin ne oIduğunu arayıp soranIara biIsinIer ki, edep her edepsizin, edepsizIiğine sabretmek ve dayanmaktır. MevIâna

En güzeI edep, güzeI ahIaktır. Hz.AIi

Edenim el vermez edepsizlik edene.Susmak en güzel cevap edebi elden gidene . Yunus Emre

Yaz Kalem ,Çay demiyle insan Edebiyle muhteşem

Sıkıntı yok efendiler… Dert insana yol gösterir. Mevlana

Edepli edebinden susar. Edepsiz ise ben susturdum zanneder. Siz edebiyle susandan olun.

Bir insanın nasıl güldüğünden edebine neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Hz. Mevlana hz.

Edepli olmanın önemini anlatan sözler
Edebin önemini anlatan sözler

Aklım kalbime “İman nedir” diye sordu…Kalbim ise aklıma iman “Edeptir” dedi.

Ne demiş üstat. Bir dirhem ilim, bin okka edebe muhtaçtır.

Bir insanda yoksa edep, neylesin medrese mektep. Okusa alim olsa yine mekrep, yine mekrep…

İnsanın aklı kadar edebi, edeni kadar da ederi vardır.

Arifin edebi, her edebin üstündedir çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.

Edep dili tutmak, korumak, nefsi küçültmek, kalbi temizlemektir.

Utancı giden kimsenin kalbi ölür.

Edep ile ilgili Söylenmiş Anlamlı sözler

Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır.

Edep, sadece insana özel özelliktir. Bu özelliği olmadığı takdirde hayvanlardan ne farkı kalır.  Semih Yaşar

Edepsizlere imalı sözler
Edep sozleri

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür.

Utanma insanın ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.

Edep senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmektir.

Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.

İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir.

Edep ile ilgili Resimli sözler
Anlamli sozler

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir.

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

Edepli ile ilgili Kısa ve Uzun Sözler

İlim meclisine girdim, kıldım talep, ilim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep.

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür.

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.

İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır.

Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.

Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin.

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

Evladına edep ogretmeyenlere SÖZLER
Edep ile ilgili güzel sözler

Gezdim Halep ile Şamı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş, illâ edep illâ edep.

Edep güzelliği, kişiyi nesep güzelliğine muhtaç etmez.

Edep, kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.

Edep ve ahlak dışı davranışlar, feyzi keser, sahibini de sultanın gönlünden uzaklaştırır.

Hayatınızın her gününü sanki bir dağa tırmanıyormuş gibi yaşayın. Arada bir zirveye göz ucuyla bakın ki hedefiniz daima aklınızda olsun ama yalnızca zirveye odaklanıp, varılan her yeni noktanın farklı ve güzel manzarasını da kaçırmayın.

Edep ile ilgili Güzel Özlü sözler

İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor.

Evlâdına edep öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.

Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.

Mehmet akif ersoy un edep ile ilgili sözleri
Edep ile ilgili Ünlülerin Sözleri

Sünneti tatbik etmek için de, edebi ve ahlakı korumak lazımdır.

Edep, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.

Şeytan, ALLAH’IN huzurundan, edeb ve ahlakı terk ettiği için kovulmuştur.

Sohbet bir cesettir. Edep ve ahlak ise o cesedin aklı ve ruhudur.

Sofilerin terbiye etmediği kimse, edebin ve ahlakın hakikatını anlayamaz.

Ustasının edebi ve ahlakıyla edeplenip ahlaklanmayan, sünnet ve hadisle edeplenip ahlaklanamaz.

Edepsiz insanlara sözler
Yunus emre sozleri

Sünnet ve hadisle edeplenip ahlaklanmayan, ayet ve Kur’anla edeplenip ahlaklanamaz.

Edep hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edep ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir.

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. La Bruyere

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim, edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur.

Hazreti ali r.a edep ile ilgili sözleri
Edep sözleri

Edebin en alt derecesi, bir kimsenin, cehaletini sezdiği yerde durup onu gidermesidir.

Edepli Sözler 2021

Abdullah ibn Mübarek k.s. şöyle dedi: “Edebi küçümseyen, sünnetlerden mahrum kalmakla cezalandırılır. Sünnetleri küçümseyen tevhidden mahrum kalmakla cezalandırılır.”

Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir.

Edep bir damladır, damladı mı yok olur.  Hz. Ali (r.a)

Edep perdesinin, hayâ perdesinin, mahremiyetin perdelerinin yırtıldığı bir çağda yaşıyoruz.

Edep, ilimden önce gelir. Hz. Ömer (r.a)

Şeytanın katili edeptir. Hz. Mevlana

Mevlana hazretleri edep ile ilgili sözleri
Edep ile ilgili kısa sözler

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.  Hz. Ali (r.a)

Görülmemesi, gösterilmemesi, perdenin ardında olması gereken her şeyi ifşa etmek maalesef bu zamanda medenilik sayılıyor.

Edep, edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir.

Edebim el vermez edepsizlik yapana, susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene. Yunus Emre

Bütün yaşam değerleri modasını kaybeder. Modası kaybolmayan tek değer edep, haya, saygı ve namustur.  Hatun Muazzez Cebi

Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Hz. Ali (r.a)

Mevlana sözleri
Mevlana resimli sözleri

Edebe ulaşmadan ilim durağında inilmez.

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.  Abdülhakim Arvâsi

İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Mevlana

Güzeli güzel eden edeptir, edep güzeli sevmeye sebeptir. Mevlana

Her şey çok olunca ucuzlar; edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Şems-i Tebrizi

Edep bir taç imiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her türlü kaza ve beladan. Şeyh Abdulkadiri Geylani

Utanmak insan ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.   Nasır-ı Hüsrev

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır.  Hz. Osman (r.a)

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir.  İmam ŞÂFİÎ (r.a)

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz. Ali (r.a)

İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. Mevlana Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Ey Rabbim! Beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan cezâlandır, yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma. İmam Kuşeyri

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam Maverdi (r.a)

Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur. Hz. Ali (r.a)

Edeb, had tanımaktır. Hz. Ali (r.a)

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A. İbni Mübârek (r.a)

Edep ile ilgili özlü sözler
Edep ile ilgili hikmetli sözler

Edep, aklın suretidir. Hz. Ali (r.a)

Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir.  Mevlana Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

Edep öyle birkaç günde belli olmaz, insan öldüğü ana kadar edep göstermelidir.  Semih Yaşar

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz. Hz. Ali (r.a)

Çağımızda edep ile edepsizliğin sınırları o kadar uzaklaştı ki, edep ile edepsiz kelimesi arasında birçok kelimeye yer açılmış oldu. Semih Yaşar

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur.  Mevlâna

İnsana faidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. İbni Mübârek (r.a)

Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren.  ‎M.Akif Ersoy

Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir. Mevlana

Edep, aklın tercümanıdır. Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur. Edebi kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez. Seriy es-Sakatî ks

Ar duygusu, Cenab-ı Hakk’ın bizlere bahsettiği bir alarm sistemi, bir erken uyarı nimetidir. Çıplaklıkta, edep yerlerinin teşhirinde ısrar ve bundan dolayı utanmamak, ar perdesinin bir daha tamir edilmeyecek biçimde yırtıldığına işarettir.

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.  Hasan Basri

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here