Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » KALEM SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

KALEM SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

68/KALEM-1: Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne). (Meâlleri Kıyasla)

Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!

 

68/KALEM-2: Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin). (Meâlleri Kıyasla)

Rabbinin ni’meti ile sen mecnun değilsin.

 

68/KALEM-3: Ve inne leke le ecren gayre memnûn(memnûnin). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki senin için, elbette kesintisi olmayan mükâfat vardır.

 

68/KALEM-4: Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki sen, mutlaka çok büyük bir ahlâk üzeresin.

 

68/KALEM-5: Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne). (Meâlleri Kıyasla)

Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler.

 

68/KALEM-6: Bi eyyikumul meftûn(meftûnu). (Meâlleri Kıyasla)

Sizin hanginiz meftun (şaşkın)?

 

68/KALEM-7: İnne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bil muhtedîn(muhtedîne). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki senin Rabbin; O, kim Kendi yolundan saptı, çok iyi bilir ve O hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir.

 

68/KALEM-8: Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)

Öyleyse yalanlayanlara itaat etme.

 

68/KALEM-9: Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler (istediler), o zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi.

 

68/KALEM-10: Ve lâ tutı’ kulle hallâfin mehîn(mehînin). (Meâlleri Kıyasla)

Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme.

 

68/KALEM-11: Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Devamlı kusur arayanlara, lâf taşıyanlara (itaat etme).

 

68/KALEM-12: Mennâın lil hayri mu’tedin esîm(esîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkârlara (itaat etme).

 

68/KALEM-13: Utullin ba’de zâlike zenîm(zenîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkârlara (itaat etme).

 

68/KALEM-14: En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne). (Meâlleri Kıyasla)

Mallara ve oğullara sahip olmaları (sebebiyle onlara itaat etme).

 

68/KALEM-15: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “(Bunlar) evvelkilerin masalları.” dedi.

 

68/KALEM-16: Se nesimuhu alel hurtûm(hurtûmi). (Meâlleri Kıyasla)

Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız.

 

68/KALEM-17: İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneh(cenneti), iz aksemûle yasri munnehâ musbihîn(musbihîne). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki Biz, onları belâya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka, sabah erkenden (fakirlere göstermeden) devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belâya uğrattığımız gibi.

 

68/KALEM-18: Ve lâ yestesnûn(yestesnûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve bir istisna yapmıyorlar.

 

68/KALEM-19: Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne). (Meâlleri Kıyasla)

Fakat onlar uyuyorken, Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun (bostan mahsullerinin) üzerinde dolaştı.

 

68/KALEM-20: Fe asbahat kes sarîm(sarîmi). (Meâlleri Kıyasla)

Böylece (mahsul) simsiyah oldu (bahçe kara toprak gibi oldu).

 

68/KALEM-21: Fe tenâdev musbihîn(musbihîne). (Meâlleri Kıyasla)

Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler.

 

68/KALEM-22: Enıgdû alâ harsikum in kuntum sârımîn(sârımîne). (Meâlleri Kıyasla)

Eğer devşirecekseniz, tarlanıza sabah erken gidin!

 

68/KALEM-23: Fentalekû ve hum yetehâfetûn(yetehâfetûne). (Meâlleri Kıyasla)

Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak (evden) ayrıldılar.

 

68/KALEM-24: En lâ yedhulennehel yevme aleykum miskîn(miskînun). (Meâlleri Kıyasla)

Sakın bugün oraya (bostana) sizin yanınıza bir yoksul girmesin.

 

68/KALEM-25: Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve (yoksulları) men etmeye güçleri yetecek (diye) sabah erkenden gittiler.

 

68/KALEM-26: Fe lemmâ reevhâ kâlû innâ le dâllûn(dâllûne). (Meâlleri Kıyasla)

Fakat onu (bostanın halini) görünce: “Muhakkak ki biz, gerçekten dalâlette olan kimseleriz.” dediler.

 

68/KALEM-27: Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, biz mahrum olan kimseleriz.

 

68/KALEM-28: Kâle evsatuhum e lem ekul lekum levlâ tusebbihûn(tusebbihûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onların en makul düşüneni: “Ben, size eğer (Allah’ı) tesbih etmiyorsanız, olmaz (tesbih etmeniz gerekir) demedim mi?” dedi.

 

68/KALEM-29: Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne). (Meâlleri Kıyasla)

“Bizim Rabbimiz Sübhan’dır (yücedir, herşeyden münezzehtir). Muhakkak ki biz, zalim kimseler olduk.” dediler.

 

68/KALEM-30: Fe akbele ba’duhum alâ ba’dın yetelâvemûn(yetelâvemûne). (Meâlleri Kıyasla)

Bunun üzerine birbirlerine, kınayarak karşılık verdiler.

 

68/KALEM-31: Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîn(tâgîne). (Meâlleri Kıyasla)

Yazıklar olsun bize, muhakkak ki biz, haddi aşan kimseler olduk.

 

68/KALEM-32: Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayren minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne). (Meâlleri Kıyasla)

Rabbimizin bize, onun yerine, ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz, Rabbimize rağbet eden kimseleriz.

 

68/KALEM-33: Kezâlikel azâb(azâbu), ve le azâbul âhıreti ekber(ekberu), lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne). (Meâlleri Kıyasla)

Azap, işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.

 

68/KALEM-34: İnne lil muttekîne ınde rabbihim cennâtin naîm(naîmi). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki takva sahipleri için, Rab’lerinin yanında Naîm cennetleri vardır.

 

68/KALEM-35: E fe necalul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne). (Meâlleri Kıyasla)

İşte böyle, müslümanları (teslim olanları), mücrimler (suçlular) gibi kılar mıyız (bir tutar mıyız)?

 

68/KALEM-36: Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne). (Meâlleri Kıyasla)

Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?

 

68/KALEM-37: Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(tedrusûne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz?

 

68/KALEM-38: İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn(tehayyerûne). (Meâlleri Kıyasla)

Gerçekten onun içinde (o kitapta) “beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir” (mi yazılı)?

 

68/KALEM-39: Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum lemâ tahkumûn(tahkumûne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa sizin için kıyâmete kadar sürecek olan, üzerimizde yeminler mi var: “Ne hüküm verirseniz, o mutlaka sizindir (diye).”

 

68/KALEM-40: Sel hum eyyuhum bi zâlike zeîm(zeîmun). (Meâlleri Kıyasla)

Onlara sor: “Onların hangisi bunun savunucusudur?”

 

68/KALEM-41: Em lehum şurekâu, fel ye’tû bi şurekâihim in kânû sâdikîn(sâdikîne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler.

 

68/KALEM-42: Yevme yukşefu an sâkın ve yud’avne iles sucûdi fe lâ yestetîûn(yestetîûne). (Meâlleri Kıyasla)

Gerçeklerin açığa çıktığı gün, secde etmeye davet olunurlar. Fakat (secde etmeye) güçleri yetmez.

 

68/KALEM-43: Hâşiaten ebsâruhum terhekuhum zilleh(zilletun), ve kad kânû yud’avne iles sucûdi ve hum sâlimûn(sâlimûne). (Meâlleri Kıyasla)

Gözleri korkudan ürpermiş halde, onları bir zillet kaplar. Onlar, salimken (sağlıklı ve selâmette iken) secde etmeye davet olunmuşlardı.

 

68/KALEM-44: Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzel hadîs(hadîsi), se nestedricuhum min haysu lâ ya’lemûn(ya’lemûne). (Meâlleri Kıyasla)

Artık bu sözü yalanlayan kişileri Bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen (yavaş yavaş azaba) yaklaştıracağız.

 

68/KALEM-45: Ve umlî lehum, inne keydî metîn(metînun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Ben, onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki Benim tuzağım, çok kuvvetlidir.

 

68/KALEM-46: Em tes’eluhum ecren fe hum min magremin muskalûn(muskalûne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı?

 

68/KALEM-47: Em inde humul gaybu fehum yektubûn(yektubûne). (Meâlleri Kıyasla)

Veya gayb (bilinmeyen âlemler), onların yanında da, artık onlar mı yazıyorlar?

 

68/KALEM-48: Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhıbil hût(hûti), iz nâdâ ve huve mekzûm(mekzûmun). (Meâlleri Kıyasla)

Artık Rabbinin hükmüne sabret. Ve balık sahibi (Yunus A.S) gibi olma. O, çok hüzünlü, gamlı olarak (Rabbine) nida etmişti.

 

68/KALEM-49: Levlâ en tedârekehu ni’metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun). (Meâlleri Kıyasla)

Eğer O’nun Rabbinden kendisine bir ni’met yetişmese idi, mutlaka O, zemmolunmuş (kınanmış) olarak boş araziye atılmış olacaktı.

 

68/KALEM-50: Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne). (Meâlleri Kıyasla)

Fakat O’nun Rabbi, kendisini seçti, böylece O’nu salihlerden kıldı.

 

68/KALEM-51: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler.

 

68/KALEM-52: Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve O (Kur’ân), âlemlere zikirden (öğütten) başka bir şey değildir.

 

Yorum yapın