Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » NECM SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

NECM SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

NECM SURESI ARAPCA VE TÜRKÇE ANLAMLARI

53/NECM-1: Ven necmi izâ hevâ. 

Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun.


53/NECM-2: Mâ dalle sâhıbukum ve mâ gavâ. 

Sahibiniz dalâlete düşmedi ve azmadı.


53/NECM-3: Ve mâ yentıku anil hevâ. 

Ve o, hevasından (kendiliğinden) konuşmaz.


53/NECM-4: İn huve illâ vahyun yûhâ. 

(O’nun söyledikleri), sadece O’na vahyolunan vahiydir.


53/NECM-5: Allemehu şedîdul kuvâ. (Meâlleri Kıyasla)

O’na çok şiddetli ve kudretli olan (Cebrail A.S) öğretti.


53/NECM-6: Zû mirreh(mirretin), festevâ. (Meâlleri Kıyasla)

O (Cebrail A.S), kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti (yöneldi).


53/NECM-7: Ve huve bil ufukil a’lâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve o, ufkun en yüksek yerinde (gözüktü).

 

53/NECM-8: Summe denâ fe tedellâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra yaklaştı ve böylece indi.

 

53/NECM-9: Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ. (Meâlleri Kıyasla)

Böylece iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha yakın oldu.

 

53/NECM-10: Fe evhâ ilâ abdihî mâ evhâ. (Meâlleri Kıyasla)

Böylece O’nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti.

 

53/NECM-11: Mâ kezebel fuâdu mâ reâ. (Meâlleri Kıyasla)

Kalbindeki fuad (gönül gözü görmesi), gördüğü (ruhun gözlerinin gördüğü) şeyi tekzip etmedi.

 

53/NECM-12: E fe tumâr rûnehu alâ mâ yerâ. (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa siz, onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz?

 

53/NECM-13: Ve lekad reâhu nezleten uhrâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve andolsun ki, onu başka bir inişinde de gördü.

 

53/NECM-14: İnde sidretil muntehâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sidretül Münteha’nın yanında.

 

53/NECM-15: İndehâ cennetul me’vâ. (Meâlleri Kıyasla)

O’nun (Sidretül Münteha’nın) yanında Meva Cenneti (vardır).

 

53/NECM-16: İz yagşes sidrete mâ yagşâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sidre’yi bürüyen şey bürüyordu.

 

53/NECM-17: Mâ zâgal basaru ve mâ tegâ. (Meâlleri Kıyasla)

Bakış kaymadı ve haddi aşmadı.

 

53/NECM-18: Lekad reâ min âyâti rabbihil kubrâ. (Meâlleri Kıyasla)

Andolsun ki o, Rabbinin büyük âyetlerinden (bir kısmını) gördü.

 

53/NECM-19: E fe reeytumul lâte vel uzzâ. (Meâlleri Kıyasla)

Siz, Lât ve Uzza’yı gördünüz mü?

 

53/NECM-20: Ve menâtes sâlisetel uhrâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve diğerini, üçüncüsü Menat’ı (gördünüz mü?)

 

53/NECM-21: E lekumuz zekeru ve lehul unsâ. (Meâlleri Kıyasla)

Erkek (çocuklar) sizin ve kız (çocuklar) O’nun mu?

 

53/NECM-22: Tilke izen kısmetun dîzâ. (Meâlleri Kıyasla)

Eğer böyle ise bu, insafsız (haksız) bir taksimdir.

 

53/NECM-23: İn hiye illâ esmâun semmeytumûhâ entum ve âbâukum mâ enzelallâhu bihâ min sultân(sultânin), in yettebiûne illez zanne ve mâ tehvel enfus(enfusu), ve lekad câehum min rabbihimul hudâ. (Meâlleri Kıyasla)

Onlar (bu isimler) ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan (delil) indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tâbî oluyorlar. Ve andolsun ki, onlara Rab’lerinden hidayet geldi.

53/NECM-24: Em lil insâni mâ temennâ. (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa insan için sadece temenni ettiği (istediği) şey mi var?

Necm suresi 24.ayet
Necm suresi arapça türkçe anlamları

 

53/NECM-25: Fe lillâhil âhiretu vel ûlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Fakat evvel de, ahir de Allah’ındır (dünya da, ahiret de Allah’ındır).

 

53/NECM-26: Ve kem min melekin fîs semâvâti lâ tugnî şefâatuhum şey’en illâ min ba’di en ye’zenallâhu limen yeşâu ve yerdâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri (hiç)bir şeyle (hiçbir şekilde) fayda vermez. Allah’ın dilediği ve razı olduğu (tasarruf rızasına sahip) kimseye (devrin imamına) izin vermesinden sonrası hariç.

 

53/NECM-27: İnnellezîne lâ yu’minûne bil âhireti le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unsâ. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki ahirete (Allah’a ruhunu ulaştırmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

 

53/NECM-28: Ve mâ lehum bihî min ilm(ilmin), in yettebiûne illez zann(zanne), ve innez zanne lâ yugnî minel hakkı şey’â(şey’en). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onların (melekler konusunda) bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tâbî olurlar. Ve muhakkak ki zan, Hak’tan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz.

 

53/NECM-29: Fe a’rıd an men tevellâ an zikrinâ ve lem yurid illel hayâted dunyâ. (Meâlleri Kıyasla)

Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.

 

53/NECM-30: Zâlike mebleguhum minel ilm(ilmi), inne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bi menihtedâ. (Meâlleri Kıyasla)

Onların ilimden ulaşabildikleri (sadece) budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki; O, kimin Kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve O, kimin hidayete erdiğini en iyi bilir.

 

53/NECM-31: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı li yecziyellezîne esâû bimâ amilû ve yeczîyellezîne ahsenû bil husnâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları, yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzeli ile mükâfatlandırsın diye.

 

53/NECM-32: Ellezîne yectenibûne kebâirel ismi vel fevâhışe illâl lemem(lememe), inne rabbeke vâsiul magfireh(magfireti), huve a’lemu bikum iz enşeekum minel ardı ve iz entum e cinnetun fî butûni ummehâtikum, fe lâ tuzekkû enfusekum, huve a’lemu bi menittekâ. (Meâlleri Kıyasla)

Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.

 

53/NECM-33: E fe re’eytellezî tevellâ. (Meâlleri Kıyasla)

(Allah’tan) yüz çevireni gördün mü?

 

53/NECM-34: Ve a’tâ kalîlen ve ekdâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve o, pek az verdi, kalanını kesti (vazgeçti, vermedi).

 

53/NECM-35: E indehu ilmul gaybi fe huve yerâ. (Meâlleri Kıyasla)

Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor?

 

53/NECM-36: Em lem yunebbe’ bimâ fî suhufi mûsâ. (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa Hz. Musa’nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi?

 

53/NECM-37: Ve ibrâhîmellezî veffâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve Hz. İbrâhîm ki, o vefa etti (Allah’ın emirlerini ifa etti).

 

53/NECM-38: Ellâ teziru vâziretun vizre uhrâ. (Meâlleri Kıyasla)

Gerçekten (hiç)bir günahkâr, bir başkasının yükünü (günahını) yüklenmez.

 

53/NECM-39: Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve insan için, çalışmasından başka bir şey yoktur.

 

53/NECM-40: Ve enne sa’yehu sevfe yurâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve onun yaptığı çalışma (amel), yakında görülecektir.

 

53/NECM-41: Summe yuczâhul cezâel evfâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir.

 

53/NECM-42: Ve enne ilâ rabbikel muntehâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve münteha (sonunda dönüş), mutlaka Rabbinedir.

 

53/NECM-43: Ve ennehu huve adhake ve ebkâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki, güldüren ve ağlatan O’dur.

 

53/NECM-44: Ve ennehu huve emâte ve ahyâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki, öldüren ve dirilten O’dur.

 

53/NECM-45: Ve ennehu halakaz zevceyniz zekere vel unsâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki O, erkek ve dişi çiftler yarattı.

 

53/NECM-46: Min nutfetin izâ tumnâ. (Meâlleri Kıyasla)

Meni akıtıldığı zaman, bir nutfeden (bir damladan).

 

53/NECM-47: Ve enne aleyhin neş’etel uhrâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki, bundan sonraki neş’et (ikinci dirilme) O’na aittir.

 

53/NECM-48: Ve ennehu huve agnâ ve aknâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O’dur.

 

53/NECM-49: Ve ennehu huve rabbuş şı’râ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki, Şira’nın (Şira Yıldızı’nın) Rabbi O’dur.

 

53/NECM-50: Ve ennehû ehleke âdenil ûlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.

 

53/NECM-51: Ve semûde femâ ebkâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve Semud’u (da helâk etti). Böylece (onları) bâki kılmadı (geriye kimseyi bırakmadı).

 

53/NECM-52: Ve kavme nûhın min kabl(kablu), innehum kânû hum azleme ve atgâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve daha önce de Nuh (A.S)’ın kavmini (helâk etti). Muhakkak ki onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

 

53/NECM-53: Vel mû’tefikete ehvâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve alt üst edilen beldeyi, (Cebrail (A.S) göğe kaldırıp) yerin dibine geçirdi.

 

53/NECM-54: Fe gaşşâhâ mâ gaşşâ. (Meâlleri Kıyasla)

Artık onu (o kavmi) kaplayan (azap) kapladı ama ne kaplama!

 

53/NECM-55: Fe bi eyyi âlâi rabbike tetemârâ. (Meâlleri Kıyasla)

O halde Rabbinin hangi ni’metlerinden şüphe ediyorsun?

 

53/NECM-56: Hâzâ nezîrun minen nuzuril ûlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir.

 

53/NECM-57: Ezifetil âzifeh(âzifetu). (Meâlleri Kıyasla)

Yaklaşan, yaklaştı.

 

53/NECM-58: Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun). (Meâlleri Kıyasla)

Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur.

 

53/NECM-59: E fe min hâzel hadîsi ta’cebûn(ta’cebûne). (Meâlleri Kıyasla)

Yoksa bu söz size acayip mi geldi?

 

53/NECM-60: Ve tedhakûne ve lâ tebkûn(tebkûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.

 

53/NECM-61: Ve entum sâmidûn(sâmidûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve siz, gafletle eğlenceye dalanlarsınız.

 

53/NECM-62: Fescudû lillâhi va’budû. (SECDE ÂYETİ) (Meâlleri Kıyasla)

Artık Allah’a secde edin ve (O’na) kul olun!

 

Yorum yapın