Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » NUH SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

NUH SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

71/NÛH-1: İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh’u kendi kavmine: “Kavmini onlara, elîm azap gelmeden önce uyar.” diye (resûl olarak) gönderdik.

 

71/NÛH-2: Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun). (Meâlleri Kıyasla)

(Hz. Nuh, kavmine) şöyle dedi: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için apaçık bir nezirim (uyarıcıyım), (öyle ki).”

 

71/NÛH-3: Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni). (Meâlleri Kıyasla)

Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).

 

71/NÛH-4: Yagfir lekum min zunûbikum ve yûahhırkum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), inne ecelallâhi izâ câe lâ yuahhar(yûahharu), lev kuntum ta’lemûn(ta’lemûne). (Meâlleri Kıyasla)

(Allah da) sizin günahlarınızı mağfiret etsin (günahlarınızı sevaba çevirsin) ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin (ömür versin)! Muhakkak ki Allah’ın eceli (onun belirlediği an) gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız.

 

71/NÛH-5: Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran). (Meâlleri Kıyasla)

(Hz. Nuh, Rabbine) şöyle dedi: “Rabbim, Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz (ruhlarını Sana ulaştırmayı dilemeye) davet ettim.”

 

71/NÛH-6: Fe lem yezidhum duâî illâ firârâ(firâran). (Meâlleri Kıyasla)

Fakat benim davetim, (benden) kaçışlarından (uzaklaşmalarından) başka bir şeyi artırmadı.

 

71/NÛH-7: Ve innî kullemâ deavtuhum li tagfire lehum cealû esâbiahum fî âzânihim vestagşev siyâbehum ve esarrû vestekberûstikbârâ(vestekberûstikbâran). (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki benim onları, Senin mağfiret etmen için her davet edişimde, (duymamak için) parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve (görmemek için) elbiselerine büründüler ve (bu davranışlarında) ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar.

 

71/NÛH-8: Summe innî deavtuhum cihârâ(cihâran). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra muhakkak ki ben onları cehren (açıkça) davet ettim.

 

71/NÛH-9: Summe innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(isrâran). (Meâlleri Kıyasla)

Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim.

 

71/NÛH-10: Fe kul tustagfırû rabbekum innehu kâne gaffârâ(gaffâran). (Meâlleri Kıyasla)

(Nuh A.S) ve dedim ki: “Artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki O; Gaffar’dır (mağfiret edendir).”

 

71/NÛH-11: Yursilis semâe aleykum midrârâ(midrâren). (Meâlleri Kıyasla)

Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin.

 

71/NÛH-12: Ve yumdidkum biemvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(enhâren). (Meâlleri Kıyasla)

Ve size mal ve erkek çocuklar (vererek) yardım etsin. Ve sizin için cennetler (verimli bahçeler) yapsın ve sizin için nehirler akıtsın.

 

71/NÛH-13: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekârâ(vekâren). (Meâlleri Kıyasla)

(Nuh (A.S), kavmine şöyle dedi): “Siz niçin Allah’tan bir vakar (azamet, izzet ve kudret) ummuyorsunuz?”

 

71/NÛH-14: Ve kad halakakum etvârâ(etvâren). (Meâlleri Kıyasla)

Ve O, sizi halden hale (çeşitli hallerden) geçirerek yaratmıştır.

 

71/NÛH-15: E lem terev keyfe halakallâhu seb’a semâvâtin tıbâkâ(tıbâkan). (Meâlleri Kıyasla)

Görmüyor musunuz, Allah yedi kat semayı (yedi gök katını) nasıl yarattı?

 

71/NÛH-16: Ve cealel kamere fîhinne nûren ve cealeş şemse sirâcâ(sirâcen). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Ay’ı, onların arasında (semalarda) bir nur kıldı ve Güneş’i de bir sirac (çırağ) kıldı.

 

71/NÛH-17: Vallâhu enbetekum minel ardı nebâtâ(nebâten). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Allah, sizi yerden (topraktan) bir nebat (gibi) yetiştirdi (yarattı).

 

71/NÛH-18: Summe yuîdukum fîhâ ve yuhricukum ihrâcâ(ihrâcen). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra sizi oraya (toprağa) döndürecek ve bir çıkarışla sizi (oradan) çıkaracak.

 

71/NÛH-19: Vallâhu ceale lekumul arda bisâtâ(bisâtan). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Allah, arzı sizin için geniş bir mekân kıldı.

 

71/NÛH-20: Li teslukû minhâ subulen ficâcâ(ficâcen). (Meâlleri Kıyasla)

Sizin yolculuk etmeniz için, ondan geniş yollar yaptı.

 

71/NÛH-21: Kâle nûhun rabbi innehum asavnî vettebeû men lem yezidhu mâluhu ve veleduhû illâ hasârâ(hasâran). (Meâlleri Kıyasla)

(Nuh A.S): “Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular (isyan ettiler). Ve malı ve evlâdı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tâbî oldular.” dedi.

 

71/NÛH-22: Ve mekerû mekren kubbârâ(kubbâren). (Meâlleri Kıyasla)

Ve büyük hileler kurdular.

 

71/NÛH-23: Ve kâlû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerrunne vedden ve lâ suvâan ve lâ yegûse ve yeûka ve nesrâ(nesren). (Meâlleri Kıyasla)

Ve (birbirlerine) şöyle dediler: “Sakın kendi ilâhlarınızı (putlarınızı) bırakmayın. Ve Vedd’i, Suvâa’yı, Yagûs’u ve Yaûka’yı ve Nesra’yi sakın terk etmeyin.”

 

71/NÛH-24: Ve kad edallû kesîrâ(kesîren), ve lâ tezidiz zâlimîne illâ dalâlâ(dalâlen). (Meâlleri Kıyasla)

Ve (böylece) pekçoğunu dalâlette bırakmış oldular. Ve (Nuh A.S): “Zalimlerin, dalâletten başka bir şeyini artırma (zalimlerin, sapıklıklarını artır).”

 

71/NÛH-25: Mimmâ hatîâtihim ugrikû fe udhılû nâran fe lem yecıdû lehum min dûnillâhi ensârâ(ensâren). (Meâlleri Kıyasla)

Onlar hatalarından (büyük günahlarından) dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için, Allah’tan başka bir yardımcı bulamadılar.

 

71/NÛH-26: Ve kâle nûhun rabbi lâ tezer alel ardı minel kâfirîne deyyârâ(deyyâren). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Hz. Nuh: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.

 

71/NÛH-27: İnneke in tezerhum yudıllû ıbâdeke ve lâ yelidû illâ fâciren keffârâ(keffâre). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki eğer Sen, onları (yeryüzünde) bırakırsan, Senin kullarını dalâlete düşürürler ve facir kâfirden başka (evlât) doğurmazlar.

 

71/NÛH-28: Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ(tebâren). (Meâlleri Kıyasla)

Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mü’min olarak girenleri ve mü’min kadınları ve mü’min erkekleri mağfiret et. Zalimlere helâkından başka bir şeyi artırma.

 

Yorum yapın