Anasayfa » Osmanlı Padişahları » Sultan II Mahmut Hayatı (1808 – 1839) Osmanlı devleti

Sultan II Mahmut Hayatı (1808 – 1839) Osmanlı devleti

İKİNCİ MAHMUDUN HAYATI

II MAHMUDUN HAYATI
II MAHMUDUN HAYATI

Tuğrası:

 

İkinci Mahmud İstanbul’da doğdu. Diğer padişahlar gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Tahta çıktığında 23 yaşında idi. Üçüncü Selim’in, öğrenimine bizzat önem vererek yetiştirdiği kıymetli bir şahsiyetti. Hattat, bestekâr ve şairdi, mahlasayla şiirler yazmıştır.
Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli bir tabiata sahipti. Dağılan Nizam-a Cedid askerinin yerine Sekbân-a Cedid askeri teşkilâtını kurdu. Çok geçmeden asiler ayaklanınca, bu ocağa kendiliğinden dağıttı.

1808’de ayaklanan asiler, Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürdüler. 1812’de Ruslarla Bükreş Antlaşması yapıldı.1813 senesinde, Mekke ve Medine’de mukaddes yerlere hakaretlerde bulunan Vehhabiler temizlendiler. Osmanlı İmparatorluğu yakılıncaya kadar bir daha huzursuzluk çıkaramayacak hale getirildiler. 1821’de Yunan İhtilâli oldu. Binlerce sivil halk öldürüldü. 1826’da Yunan İhtilâli bastırıldı. 1827’de Rus savaşı yeniden başladı. 1829’da Edirne Anlaşması yapıldı. 1831 ve 1839’da Mısır isyanları oldu.

1826’da Yeniçeri Ocağı, Seyhülislâmın fetvası, ulema sınıfı, asker ve halkın ayaklanması ile tamamen ortadan kaldırıldı Bu olaya tarihçiler Vak’ay-ı Hayriye diye isim verdiler. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ilgası ile Sultan II.Mahmud tarafından “Asakir-i Mansure Muhammediye” adı altında yeni bir ordu kurulmuştur. Bu orduda yeni savaş usul ve tekniklerini bilen subayların yetiştirilmesi maksadıyla 1832-1833 yılında bir askeri mektep kurulmasına teşebbüs edilmiştir. 1834-1835’te tamir ettirilerek 400 talebe alacak kapasitede bir mektep haline getirilmiş olan Maçka Kışlası’nda “Mekteb-i Harbiye” resmen kurulmuştur. Başına da tahsilini Avrupa’da tamamlamış ve Batı dillerini iyi bilen Namık Paşa getirilmiştir. Mühendishane’den getirilen hocalarla ders programları düzenlenerek eğitim seviyesi yükseltilmiştir. Ayrıca Sultan II. Mahmud, bu mektebin muallim ihtiyacını karşılamak için bazı talebe ve subayları özellikle Viyana ve Paris’e tahsile göndermiştir.

II.Mahmud 1824 yılında ilköğretimin gelişmesiyle de ilgilenmiş ve “talim-i sıbyan” adında bir ferman yayınlamıştır. Burada çocukların eğitimi için gerekli esaslar belirlenmiştir. Bu düzenlemeyle sadece İstanbul içinde çocukların ergenlik çağına kadar okullara gönderilmesi ve devam mecburiyeti getirilmiştir. Sultan Mahmud 1838 yılında ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse daha girişmiştir. Bu maksatla yeni bir düzenleme yapılmış ve okul devam mecburiyeti, sınıf sistemi, hocaların teftişi gibi kararlar alınmıştır. Sıbyan okulları, daha sonra 1847 yılında yapılan bir düzenleme ile eğitim süresi 4 yıl olacka şekilde ayarlanmış ve rüşdiyelere (buğünkü orta öğretim) temel teşkil etmesi amaçlanmıştır.

Sultan II.Mahmud döneminde sıbyan mekteplerinin ıslahı (1838) ele alınmış, bu arada bu mekteplerin üzerinde mekteplerin açılmasına karar verilmiştir. 1845’de Muvakkat Maarif Meclisi’nce rüşdiyelerin, Darü’l-Fünun’a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesiyle, Osmanlı eğitim sistemi içindeki yerleri belirlenmiştir.

1839 senesinin Temmuz ayanda İkinci Mahmud vefat etti. Hayatı boyunca uğraşmış olduğu elim hadiselerin tesiriyle üzüntüden verem olmuş ve bu hastalıktan vefat etmişti. Cenazesi Divan yolundaki türbesine defnedildi.

İkinci Mahmud her sahada çok geniş çalışmalarda bulundu. Birçok yeni mektepler açtı. Büyük binalar inşa ettirdi. İstanbul’daki bütün büyük camilerin tamirini yaptırdı. Un kapanı Köprüsü de onun zamanında yapıldı. Mekke-i Mükerreme’de bir medrese yaptırdı ve Mescid-i Aksa’yı da tamir ettirdi.

Erkek Çocukları: Abdülmecid, Abdülaziz, dört adet Ahmed isimli şehzade, Bayezid, Abdülhamid, Süleyman, Mehmed, Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah; Osman.
Kız Çocukları: Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Sali Sultan, Saliha Sultan, Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Adile Sultan.

Bütün osmanlı padisahlarının tahda çıkış sırasına göre isimleri şöyle ;

01-Osman Gazi
02-Orhan Gazi
03-Murat Hüdevandigar
04-Yıldırım Bayezit
05-Sultan 1.Mehmet çelebi
06-Sultan İkinci Murat
07-Fatih Sultan Mehmet
08-Sultan İkinci Bayezit
09-Yavuz Sultan Selim
10-Kanuni Sultan Süleyman
11-Sultan İkinci Selim
12-Sultan Üçüncü Murat
13-Sultan Üçüncü Mehmet
14-Sultan Birinci Ahmet
15-Sultan Birinci Mustafa
16-İkinci Sultan Osman
17-Sultan Dördüncü Murat
18-Sultan İbrahim
19-Sultan Dördüncü Mehmet
20-Sultan İkinci Süleyman
21-Sultan İkinci Ahmet
22-Sultan İkinci Mustafa
23-Sultan Üçüncü Ahmet
24-Sultan Birinci Mahmut
25-Sultan Üçüncü Osman
26-Sultan Üçüncü Mustafa
27-Sultan Birinci Abdülhamit
28-Sultan Üçüncü Selim
29-Sultan Dördüncü Mustafa
30-Sultan İkinci Mahmut
31-Sultan Birinci Abdülmecit
32-Sultan Abdülaziz
33-Beşinci Sultan Murat
34-Sultan İkinci Abdülhamit
35-Sultan Mehmet Reşat
36-Sultan Mehmet Vahdettin

Yorum yapın